page hit counter .

ÖVERSIKT HANDELSDAGAR


HealthInvest MicroCap Fund
HealthInvest MicroCap Fund handlas en gång per månad, per den sista bankdagen i månaden.

För att köpa andelar måste din teckningsanmälan vara oss tillhanda minst fem bankdagar innan handelsdagen. Likvidbeloppet för köpet måste vara fondens konto tillhanda senast två dagar innan handelsdagen.

För att sälja andelar måste din inlösenblankett vara oss tillhanda senast en kalendermånad innan handelsdagen.HealthInvest Value Fund
HealthInvest Value Funds samtliga andelsklasser är öppna för daglig handel alla svenska bankdagar med undantag för de bankdagar då det råder helgdag på den amerikanska aktiemarknaden.

Din order måste vara oss tillhanda senast kl. 16.00 för att köp/inlösen skall ske till innevarande dags andelskurs.