page hit counter .

HealthInvest MicroCap Fund

PLACERINGSINRIKTNING

HealthInvest MicroCap Fund är en aktivt förvaltad fond som investerar i företag i hälso- och sjukvårdssektorn med små eller mycket små börsvärden. Fonden har en global placeringsinriktning. Förvaltningsstrategin är värdebaserad och framförallt inriktad på vinstgående företag där aktien av någon anledning bedöms vara undervärderad. Förvaltningens övergripande målsättning är att skapa största möjliga värdetillväxt med ett begränsat risktagande.

BASFAKTA
         


Fondnamn
  HealthInvest MicroCap Fund

ISIN
  SE0004950616

Förvaltare
  Anders Hallberg

Jämförelseindex
  MSCI World Small Cap

  Health

Legal struktur
  Specialfond

Utdelning
  Nej

Handel
  Månatlig

Valuta
  SEK

Riskklassificering
  5/7
5 STÖRSTA INNEHAV
EM Systems
8,7%
Agfa-Geveart
7,5%
Haw Par Corporation
7,4%
EPS Corporation
6,8%
Dedicare
6,2%
5 STÖRSTA BRANSCHER
Läkemedel
19%
Förbrukningsartiklar
18%
Sjukvårdstjänster
14%
Medicinsk utrustning
14%
Elektronisk utrustning
8%
GEOGRAFISK FÖRDELNING
Asien
62%
Europa
25%
Nordamerika
11%
Oceanien
7%

(Per 30 juni, 2017)

Kursutveckling sedan fondstart
 
HealthInvest MicroCap Fund
 
MSCI World Small Cap Healthcare TRN Index

*Avkastningsserierna är indexerade med start på 100. Fondens utveckling är inte justerad för inflation.


  2017 2016 2015 2014 2013
Januari -0,99% -1,36% 4,27% 3,27% 
Februari 8,49% 0,81% 5,45% -3,07% 5,37%
Mars 4,66% 2,57% 4,90% -0,68% 6,17%
April -3,20% 2,70% 3,15% 1,27% 4,13%
Maj 2,26% 6,38% 0,05% 4,27% 1,03%
Juni 2,60% -2,83% -0,64% -1,90% -2,10%
Juli -0,96%* 4,60% 7,92% 2,20% 4,11%
Augusti  3,61% -8,97% 2,20% -2,90%
September  4,65% -0,09% 0,24% 0,67%
Oktober  5,42% 4,48% 2,30% 5,10%
November  -0,31% 4,75% 1,47% 3,43%
December  0,03% -2,08% 3,98% 1,10%

Totalt helår13,09%* 29,12% 24,40% 16,40% 28,87%
Sedan start172,47%* 140,94% 86,60% 50,00% 28,87%

*Per 14 juli, 2017


Fondens avkastning är beräknad efter avdrag för avgifter och avser en andelsägare som investerade i fonden vid start.

Fondens innehav per 30 juni, 2017
5 STÖRSTA INNEHAV
BRANSCH
LAND
ANDEL 
EM Systems
Elektronisk utrustning 
Japan 
8,7%
Agfa-Geveart
Medicinsk IT 
Belgien 
7,5%
Haw Par Corporation
Läkemedel 
Singapore 
7,4%
EPS Corporation
Forskningsinstrument/tjänster 
Japan 
6,8%
Dedicare
Sjukvårdstjänster 
Sverige 
6,2%
BRANSCHFÖRDELNING
Läkemedel
19%
Förbrukningsartiklar
18%
Sjukvårdstjänster
14%
Medicinsk utrustning
14%
Elektronisk utrustning
8%
Medicinsk IT
7%
Forskningsinstrument/tjänster
7%
Distributörer
7%
Övrigt
7%
GEOGRAFISK FÖRDELNING
Asien
62%
Europa
25%
Nordamerika
11%
Oceanien
7%

HANDEL


Minsta initialinsättning
50 000 SEK

Minsta efterföljande insättning
50 000 SEK

Kursnotering och handel
Månatligen

Bryttid för handel
24:00, se handelsdagar för köp respektive sälj nedan

AVGIFTER


Insättningsavgift
0%

Försäljningsavgift
0%

Fast förvaltningsavgift
1,50%

Rörlig förvaltningsavgift
20% av överavkastningen relativt tröskelräntan

Tröskelränta / år
8%

High watermark
Ja

RISKINFORMATION

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i HealthInvest Partners fonder att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Fondbolaget, HealthInvest Partners AB, har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonderna ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Det finns inga garantier för att en investering i HealthInvest Partners fonder inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.

Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.

 

KONSUMENTINFORMATION

HealthInvest Partners klagomålsansvarige är Johan Stern. Klagomål skall framföras skriftligen till fondbolaget och det är alltid kostnadsfritt. Andelsägaren bör få svar i ärendet snarast.

Ytterligare vägledning kan fås av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

HealthInvest Partners klagomålsinformation finns tillgänglig på begäran.