page hit counter .

HealthInvest Value

PLACERINGSINRIKTNING

HealthInvest Value Fund är en aktivt förvaltad fond som investerar i företag inom hälso- och sjukvårdssektorn. Fonden har en global placeringsinriktning och investerar i aktier med såväl små som stora marknadsvärden. Förvaltningsstrategin är värdebaserad och framförallt inriktad på företag som går med vinst och där aktien av någon anledning bedöms vara undervärderad. Förvaltningens övergripande målsättning är att skapa största möjliga värdetillväxt med ett begränsat risktagande. Fonden erbjuds via andelsklass A, B och C.

BASFAKTA
      


Fondnamn
    HealthInvest Value Fund

Förvaltare
    Anders Hallberg

Jämförelseindex
    MSCI World Healthcare

Legal struktur
    UCITS

Utdelning
    Nej

Handel
    Daglig

Andelsklasser
    A | B | C 

Valuta
    SEK | SEK | EUR

Riskklassificering
    5/7 | 5/7 | 5/7

5 STÖRSTA INNEHAV
Cigna
7,0%
Biogen Idec
6,7%
Garmin
6,6%
Cardinal Health
6,5%
Astellas Pharma
6,5%
5 STÖRSTA BRANSCHER
Läkemedel
51%
Sjukvårdstjänster
11%
Sjukvårdsförsäkringar
9%
Elektronisk utrustning
8%
Distributörer
8%
GEOGRAFISK FÖRDELNING
Nordamerika
55%
Europa
19%
Asien
6%

(Per 28 september, 2018)

Fondens innehav per 28 september, 2018
5 STÖRSTA INNEHAV
BRANSCH
LAND
ANDEL 
Cigna
Sjukvårdsförsäkringar  
USA  
7,0%
Biogen Idec
Bioteknologi 
USA 
6,7%
Garmin
Elektronisk utrustning 
Schweiz 
6,6%
Cardinal Health
Distributörer  
USA  
6,5%
Astellas Pharma
Läkemedel 
Japan 
6,5%
BRANSCHFÖRDELNING
Läkemedel
51%
Sjukvårdstjänster
11%
Sjukvårdsförsäkringar
9%
Bioteknologi
8%
Elektronisk utrustning
8%
Distributörer
8%
Forskningsinstrument/tjänster
5%
GEOGRAFISK FÖRDELNING
Nordamerika
55%
Europa
19%
Asien
6%Noteringsvaluta

Minsta insättning

Fast avgift

ISIN

Value Fund ASEK

100 000 SEK

1%

SE0002697847

Value Fund BSEK

100 SEK

1,5%

SE0005455540

Value Fund CEUR

10 EUR

1,5%

SE0005455557

Value Fund A

Noteringsvaluta
SEK

Minsta insättning
100 000 SEK

Fast avgift
1%

Rörlig avgift
20%*

Tröskelränta
5%

High watermark
Ja

ISIN
SE0002697847


Value Fund B

Noteringsvaluta
SEK

Minsta insättning
100 SEK

Fast avgift
1,5%

Rörlig avgift
20%*

Tröskelränta
5%

High watermark
Ja

ISIN
SE0005455540


Value Fund C

Noteringsvaluta
EUR

Minsta insättning
100 EUR

Fast avgift
1,5%

Rörlig avgift
20%*

Tröskelränta
5%

High watermark
Ja

ISIN
SE0005455557


RISKINFORMATION

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i HealthInvest Partners fonder att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Fondbolaget, HealthInvest Partners AB, har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonderna ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Det finns inga garantier för att en investering i HealthInvest Partners fonder inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.

Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.

 

KONSUMENTINFORMATION

HealthInvest Partners klagomålsansvarige är Johan Stern. Klagomål skall framföras skriftligen till fondbolaget och det är alltid kostnadsfritt. Andelsägaren bör få svar i ärendet snarast.

Ytterligare vägledning kan fås av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

HealthInvest Partners klagomålsinformation finns tillgänglig på begäran.