page hit counter .


Önskar du prenumerera på vårt månadsbrev?
Fyll i din e-postadress nedan:

   Nyheter

2021
2021-06-01
HealthInvest Small & MicroCap Fund byter namn till HealthInvest Alpha Fund

Namnbyte till HealthInvest Alpha Fund

 

HealthInvest Small & MicroCap Fund kommer den 14 juni 2021 att byta namn till HealthInvest Alpha Fund. Namnbytet görs för att belysa förmågan och ambitionen att skapa riskjusterad överavkastning (Alfa). Fondens placeringsstrategi förblir självklart intakt och förvaltningsteamet fortsätter att arbeta enligt beprövat recept. Namnbytet godkändes av Finansinspektionen den 28 maj 2021.

 

HealthInvest Partners ambition är att generera ett mervärde till andelsägarna jämfört med passivt förvaltade fonder. Detta mervärde kallas Alfa. Den vetenskapliga teorin bakom alfavärdet utvecklades på 1960-talet och forskarna Markowitz, Miller och Sharpe som stod bakom konceptet fick Nobelpriset 1990.

 

Då fonden nu har uppnått en relativt lång historik om drygt åtta år, har vi utvärderat om fonden lyckats generera Alfa. Utvärderingen, som inkluderade alla läkemedelsfonder med tillräckligt lång historik i databasen Morningstar.se, visade glädjande nog att HealthInvest har haft högst riskjusterad överavkastning sedan starten i januari 2013 (+7,4% årligen). Dessutom var risken 37% lägre än marknaden generellt (mätt som betavärde), vilket förhoppningsvis bidragit till en någorlunda låg vilopuls för våra andelsägare.

 

För fullständig information, vänligen läs brevet och de nya fondbestämmelserna som är bifogade i länkarna nedan.

 

Brev till andelsägare

Fondbestämmelser

 

2021-05-31
Månadsbrev maj 2021
2021-05-25
HealthInvest Small & MicroCap Fund är stängd för handel den 31 maj p.g.a. helgdag i USA.

HealthInvest Small & MicroCap Fund är stängd för handel den 31 maj p.g.a. helgdag i USA.

2021-05-17
HealthInvest Highlight: Inflationen och HealthInvest
2021-05-09
HealthInvest Small & MicroCap Fund är stängd för handel den 13 maj p.g.a. helgdag

HealthInvest Small & MicroCap Fund är stängd för handel den 13 maj i och med Kristi himmelsfärdsdag.

2021-04-15
HealthInvest Highlight – Nytt ADHD-läkemedel ger boost för HealthInvest
2021-03-23
Årsrapport HealthInvest Small & MicroCap Fund 2020

Årsrapport för HealthInvest Small & MicroCap Fund 2020 finns nu publicerad. Du når den genom att klicka här.

2021-03-19
HealthInvest ökar sitt expertnätverk – skriver avtal med Guidepoint
2021-03-15
HealthInvest Highlight – Gratis lunch i hälsosektorn
2021-02-15
HealthInvest Highlight – Läkemedelsfonder och Alfa
2021-02-10
Nu kan du som har ISK-depå även swisha dina insättningar

Nu kan du som har ISK-depå även swisha dina insättningar.

HealthInvest erbjuder, i samarbete med Fondab, ISK-depå för sparande. Om du vill veta mer eller öppna en ISK-depå hittar du all information här på hemsidan under Köp & Sälj/Bli kund.

2021-01-25
HealthInvest tillför resurser inom bokföringsanalys – skriver avtal med CFRA
2021-01-15
HealthInvest Highlight – Varför investera i hälsosektorn?

Vi på HealthInvest Partners får ofta frågan varför just hälsosektorn är intressant. I denna månads HealthInvest Highlight beskriver vi i korthet vad som särskiljer sektorn och varför det finns anledning att överväga en investering. Hög tillväxt, låg konjunkturkänslighet och en historiskt attraktiv värdering är de främsta skälen.

 

En åldrande befolkning säkerställer en hög och uthållig tillväxt
Efter andra världskrigets slut steg födelsetalen kraftigt i flera västländer. Denna så kallade babyboom
generation är nu i pensionärsåldern och mellan år 2020 och 2040 väntas antalet människor i
USA över 75 år öka med 90 procent, enligt estimat från US Census Bureau. Liknande siffror gäller för
andra länder i västvärlden. Eftersom äldre behöver betydligt mer sjukvård än yngre så kommer detta
att ordentligt öka efterfrågan på sjukvård framöver. En tumregel är att åldersgruppen 75+ i
genomsnitt konsumerar sex gånger så mycket hälsovård som de som är yngre än 75 år.


Möjligheter i tillväxtmarknader
Asien, och inte minst Kina, har under ett par decennier haft en hög ekonomisk tillväxt. Regionen har
snabbt utvecklats från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Nästa steg för många länder i
Asien är att utveckla sina ekonomier till välfärdssamhällen och till exempel Kina satsar på större
reformer för att bygga ut sjukvården till befolkningen. Därtill har även Asien en snabbt åldrande
befolkning. I takt med att Asiens ekonomier fortsätter att växa, befolkningarna blir äldre och
regeringarna bygger ut sjukvård, kommer konsumtionen av sjukvård att öka snabbt. Detta skapar
möjligheter för lokala leverantörer, men också för västerländska företag som växer snabbt i
utvecklingsländerna.

 

Litet konjunkturberoende
En annan attraktiv aspekt med att placera i hälsosektorn är att den inte är så beroende av
konjunkturen. Företagens försäljning drivs främst av behovet att bota sjukdomar och vårda sjuka
patienter, verksamheter som fortsätter oavsett konjunkturläge. Detta är en kontrast mot den
svenska börsen som i relativt hög grad består av konjunkturkänsliga verkstadsföretag och banker.
Faktum är att Stockholmsbörsen är kraftigt underviktad hälsosektorn då knappt sex procent utgörs
av hälsovårdsaktier, vilket kan jämföras med globalindexet MSCI World där hälsovårdssektorn utgör
13 procent.

Det erbjuds därför egentligen en ”gratis lunch” för investerare som är överviktade svenska aktier att
komplettera sin portfölj med en hälsovårdsfond. Gratis i den bemärkelsen att en investerare kan
minska sin risk utan att ge avkall på avkastning.

 

Historiskt attraktiv värdering
Hälsosektorn har de senaste 25 åren handlats med cirka 20% premium i genomsnitt mot
aktiemarknaden, men värderas i nuläget till en rabatt om cirka 5%. Det innebär alltså att sektorn har
drygt 25% kurspotential vid återgång till normalläget.

Sammanfattningsvis tycker vi att hälsosektorn framstår som attraktiv baserat på en hög tillväxt,
begränsad konjunkturkänslighet och en historiskt låg värdering, vilket ger svenska investerare ett bra
komplement till sin aktie- eller fondportfölj.

2020
2020-12-31
HealthInvest Small & MicroCap Fund är stängd för handel den 1, 6 och 18 januari

HealthInvest Small & MicroCap Fund är stängd för handel den 1, 6 och 18 januari p.g.a. helgdagar i Sverige och USA.

2020-12-15
HealthInvest Highlight – Årets raketer
2020-11-16
HealthInvest Highlight – Optimal valutgång för hälsosektorn
2020-10-15
HealthInvest Highlight – Fördelaktig risk/reward inför amerikanska valet
2020-07-17
Halvårsrapport HealthInvest Small & MicroCap Fund 2020
2020-05-25
HealthInvest söker en junior analytiker

HealthInvest söker Dig som har ett stort aktieintresse och höga ambitioner till en roll som junior analytiker. I rollen ligger också en del administrativa uppgifter kopplade till backoffice.

Läs vidare här.

2020-05-14
HealthInvest söker marknadsföringsansvarig

HealthInvest söker en ny medarbetare som kommer att få huvudansvar för marknadsföring och försäljning. I rollen ligger också en del administrativa uppgifter. Sökande bör ha minst två års erfarenhet av liknande säljarbete.
Läs vidare här.

2020-03-26
HealthInvest investerar i Small & MicroCap Fund

HealthInvest Partners AB har beslutat att investera fem miljoner kronor i HealthInvest Small & MicroCap Fund. Investeringen beräknas ske per 30 mars 2020.

 

Markus Wistrand, verkställande direktör: ”Vi vill på detta sätt i förväg meddela våra investerare hur fondbolaget agerar. På så vis får våra andelsägare chansen att agera samtidigt om de så önskar.”

 

Anders Hallberg, ansvarig förvaltare: ”HealthInvest Small & MicroCap Fund har aldrig haft en lägre värdering och handlas idag till cirka 9x fritt kassaflöde, vilket är cirka 50% lägre än Stockholmsbörsen. Det innebär alltså att även om fonden skulle stiga med 100%, är fondens värdering trots det bara i linje med svenska aktiemarknaden.”

 

Anders Hallberg fortsätter: ”Vi känner oss trygga med investeringen också ur ett konjunkturellt perspektiv. Hälsosektorn är som bekant relativt okänslig för ekonomiska svängningar och även om det skulle bli en kraftig lågkonjunktur, så borde inte hälsosektorn drabbas nämnvärt. Som exempel kan nämnas att under finanskrisen 2008-2009 tappade företag i genomsnitt cirka 30% av sina vinster. Under samma period fortsatte hälsosektorn att växa vinsterna med cirka 5%.”

 


Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i HealthInvest Small & MicroCap Fund (”Fonden”) inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.

 

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Fonden att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Fondbolaget, HealthInvest Partners AB, har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonderna ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

 

Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i Fonden. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i Fonden att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering i Fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.

2020-03-23
Årsrapport HealthInvest Small & MicroCap Fund 2019

Årsrapport för HealthInvest Small & MicroCap Fund 2019 finns nu publicerad. Du når den genom att klicka här.

2020-02-13
Ny andelsklass riktad mot premiepensionssystemet
Finansinspektionen har godkänt att HealthInvest Small & MicroCap Fund inför andelsklass E som är riktad mot premiepensionssystemet. Andelsklassen kommer vara valbar på Pensionsmyndighetens fondtorg under villkor att HealthInvest Partners tecknar avtal med myndigheten avseende andelsklassen. Andelsklass E har en fast avgift på 1,2 procent och kommer vara valbar för samtliga sparare inom premiepensionssystemet.

För fullständig information, vänligen läs brevet och de uppdaterade fondbestämmelserna som är bifogade i länkarna nedan.
 
 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

2020-02-04
Minskning av antalet andelsklasser genomförd

Den 1 februari 2020 minskades antalet andelsklasser i HealthInvest Small & MicroCap Fund såsom tidigare meddelats. Du som har andelsklass A eller B har istället fått andelar i andelsklass D. Förändringen påverkar inte det totala värdet på innehavet och medför inte heller att vinst eller förlust på innehavet har realiserats. Bytet av andelsklass ska inte få några skattekonsekvenser för Dig som är skattskyldig i Sverige.

 

Bytet från andelsklass A eller B till andelsklass D skedde utifrån kurserna för respektive andelsklass per den 31 januari 2020.

 

För ytterligare information, vänligen läs brevet som är bifogat i länken nedan.

 

Brev till andelsägarna

 

2019
2019-12-18
HealthInvest Small & MicroCap Fund – färre andelsklasser

Finansinspektionen har godkänt HealthInvest Partners ansökan att minska antalet andelsklasser i HealthInvest Small & MicroCap Fund. Minskningen innebär att andelsklass A och B elimineras från fondbestämmelserna den 1 februari 2020.

 

Du som har andelar i andelsklass A eller B kommer automatiskt att få andelar i andelsklass D. Baserat på andelsklassernas fondkurser per den 31 januari 2020 så beräknas ett utbytesförhållande som styr hur många andelar Du får i andelsklass D. Det totala värdet på Ditt innehav förändras inte av bytet.

 

Bytet från andelsklass A eller B till andelsklass D innebär att Du med säkerhet får sänkt fast avgift, men att prestationsbaserad avgift kan tas ut om avkastningen överstiger tröskelräntan. Krav på minsta insättning sänks eller är oförändrad jämfört med idag, beroende på om Du har ett ägande i andelsklass A eller B.

 

Bytet av andelar i andelsklass A eller B till andelar i andelsklass D utlöser inte kapitalvinstbeskattning. Anskaffningsvärdet för Dina nuvarande andelar förs vidare till det nya innehavet i andelsklass D.

 

För fullständig information, vänligen läs brevet och de nya fondbestämmelserna som är bifogade i länkarna nedan.

 

Brev till andelsägare i HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

2019-09-15
Morningstar lyfter fram HealthInvest Small & MicroCap Fund

”En nykomling har gjort valet av läkemedelsfond mer spännande för PPM-spararna. 286.000 svenskar har valt någon av de åtta fonder som främst köper storbolag, medan bara 2.000 har valt vinnaren Healthinvest Small & Micro Cap.”


Läs vidare en färsk artikel från fondutvärderaren Morningstar här.

2019-09-04
HealthInvest Small & MicroCap Fund – Lansering av ny andelsklass med lägre fast avgift

HealthInvest Partners kommer den 11 september 2019 att lansera den nya andelsklassen D i HealthInvest Small & MicroCap Fund. Den nya andelsklassen kommer från start att erbjudas endast de som väljer att bli kunder direkt hos HealthInvest Partners eller via fondbolagets ISK-lösning tillsammans med Fondab.

 

Andelsklass D riktar sig, precis som existerande andelsklass B, till alla andelsägare genom att den har en minsta insättning på 100 kr. Andelsklass D har dock en lägre fast avgift om 1,4% jämfört med andelsklass B som har en fast avgift om 1,8%. Andelsklass D har liksom andelsklass B även en prestationsbaserad avgift på 20% av avkastningen över den så kallade tröskelräntan.

 

För fullständig information, vänligen läs brevet till andelsägarna och de nya fondbestämmelserna (båda är bifogade nedan).

 

Brev till andelsägare: HealthInvest Small & MicroCap Fund, andelsklass D

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

2019-08-26
Start för HealthInvests ISK-depå

Nu startar vi vår digitala ISK-lösning för direktkunders investeringar i HealthInvest Small & MicroCap Fund.

 

Via lösningen kan Du som är privatkund investera i fonden och få tillgång till de skattefördelar som ISK medför. Som direktkund kommer Du åt fondens samtliga andelsklasser inklusive andelsklass C som har en lägre fast avgift.

 

ISK-lösningen är ett samarbete med Fondab som har stor erfarenhet av att driva digital fondhandel. Du blir kund genom inloggning via BankID. Det går sedan att föra över likvid från en existerande ISK-depå eller att köpa fonden med nya medel.

 

För att öppna en ISK-depå klicka här.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor på telefon 08-440 38 33 eller till info@healthinvest.se.

2019-07-18
Halvårsrapport HealthInvest Small & MicroCap Fund 2019
2019-05-16
HealthInvest erbjuder ISK i samarbete med Fondab

HealthInvest kommer inom kort att erbjuda en digital tjänst för direktkunders sparande i ISK. Det gör att våra direktkunder får möjligheten att lägga sin investering på en ISK-depå och därmed har tillgång till de skattefördelar som ISK medför. Investeringar via ISK-depån görs genom inloggning på en digital tjänst som kommer lanseras redan tidigt i juni. Som samarbetspartner för denna satsning har vi valt Fondab som har stor erfarenhet av att driva digital fondhandel. Genom samarbetet får vi tillgång till en beprövad teknisk lösning och kan erbjuda en bättre tjänst för våra direktkunder.

 

För mer information läs pressreleasen.

2019-05-09
Lunchpresentation med HealthInvest Partners

HealthInvest Small & MicroCap Fund har sedan start signifikant överträffat jämförelseindex till en väsentligt lägre risk. På lunchen går vi igenom nyckeln till framgång och om fondens utveckling kan fortsätta. Välkommen till en annorlunda presentation där fondens förvaltare Anders Hallberg beskriver var vi hittar undervärderade aktier och varför fonden skiljer sig från konkurrenternas läkemedelsfonder.

 
Vid lunchpresentationen lanseras även andelklassen (”C”) som har en lägre fast fondavgift om 1,0%. Andelsklass C riktar sig mot Dig som privatperson eller institution som har möjlighet att köpa fondandelar för åtminstone en miljon kronor.

 
När? Onsdagen den 29 maj kl 12.00-13.00
Var? Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm
Hur? Anmälan skickas till info@healthinvest.se

 

2019-05-07
HealthInvest Small & MicroCap Fund – ny andelsklass med lägre fast avgift

HealthInvest Small & MicroCap Fund kommer att starta en ny andelsklass (”C”) den 5 juni med en lägre fast fondavgift om 1,0% (notera att andelsklassen även har en prestationsbaserad avgift). Andelsklass C riktar sig till Dig som privatperson eller institution som har möjlighet att köpa fondandelar för åtminstone en miljon kronor.

 

Stordriftsfördelarna att driva fondverksamhet är som bekant relativt höga och att hantera ett andelsköp på 1000 kronor kostar i princip lika mycket som att hantera ett andelsköp på en miljon kronor. Fondbolaget tycker därför det är rimligt att en investerare som sätter in betydande belopp i fonden även får betala en lägre procentuell fast avgift.

 

Andelsklass C erbjuds endast direktkunder dvs den finns inte tillgänglig hos våra distributörer i dagsläget.

 

Du som är direktkund hos oss och redan är andelsägare i fondens befintliga andelsklasser A eller B och uppfyller kravet på en miljon kronor i insättning, kan enkelt uppnå den lägre fasta avgiften genom att fylla i bytesblanketten som finns på vår hemsida.

 

Om Du äger andelar via någon av våra distributörer och vill byta till andelsklass C, måste Du sälja Dina andelar hos distributören och istället bli direktkund hos oss. Vårt backoffice assisterar Dig gärna med hur detta går till. Du når vårt backoffice på 08-440 38 33 eller backoffice@healthinvest.se.

 

Notera att om Du väljer att byta Dina befintliga fondandelar i andelsklass A eller B till andelsklass C, kan detta medföra kapitalvinst eller kapitalförlust, vilket kan utlösa beskattning.

 

Fondbolaget behöver Din anmälan senast den 3 juni om Du vill vara med från start.

 

Vänligen se de nya fondbestämmelserna nedan för fullständig information om ändringarna.

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Informationsbroschyr HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Byte av andelsklass HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

 

2019-03-12
Årsrapport HealthInvest Small & MicroCap Fund 2018

Årsrapport för HealthInvest Small & MicroCap Fund 2018 finns nu publicerad. Du når den genom att klicka här.

2019-01-28
Investerarbrev 1, 2019
2018
2018-12-12
Fusion genomförd mellan Value Fund och Small & MicroCap Fund

Fusionen mellan HealthInvest Value Fund och HealthInvest Small & MicroCap Fund är nu genomförd.

Läs mer här.

2018-10-31
Stopptid för handel klockan 12.00 den 2 november
Stopptid för handel i HealthInvest Value Fund är klockan 12.00 fredagen den 2 november då det är halvdag på den svenska börsen.

2018-08-20
Viktig information till Dig som andelsägare – Fusion

Fondbolagets styrelse har beslutat att HealthInvest Value Fund skall utgå från fondutbudet den 12 december 2018. Detta innebär att HealthInvest Value Funds andelsägare genom fusion kommer att erhålla andelar i HealthInvest Small & MicroCap Fund, andelsklass B, motsvarande marknadsvärdet den 11 december 2018.

 

Viktigt att notera är att fusionen inte innebär någon skattekonsekvens för HealthInvest Value Funds andelsägare utan anskaffningsvärdet flyttas över till det nya innehavet i HealthInvest Small & MicroCap Fund.

 

För befintliga andelsägare i HealthInvest Small & MicroCap Fund kommer fusionen inte innebära någon skillnad då placeringsstrategin förblir densamma. Fonden kommer fortsätta att investera i lågt värderade företag inom hälsovårdssektorn som har möjlighet att uppvärderas.

 

Ingen åtgärd krävs av Dig som andelsägare givet att Du vill deltaga i fusionen.

 

Vänligen läs igenom den fullständiga informationen om fusionen i brevet nedan, samt ta del av fondbestämmelser och faktablad för HealthInvest Small & MicroCap Fund, andelsklass B.

 

Brev till andelsägare: Fusion HealthInvest Value Fund och HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Faktablad HealthInvest Small & MicroCap Fund, andelsklass B

2018-07-26
Halvårsrapport fonderna 2018
2018-07-16
Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

Finansinspektionen har godkänt ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest Value Fund. De nya fondbestämmelserna träder ikraft omedelbart. Den viktigaste ändringen rör fondens avgiftsstruktur genom att möjligheten till prestationsbaserat arvode slopas. Fondens förvaltningsavgift består därmed av en fast avgift som uppgår till 1,0% i andelsklass A och till 1,5% i andelsklass B och andelklass C.

 

Vänligen se informationsbrev samt de nya fondbestämmelserna nedan för fullständig information om ändringarna.

 

Brev till andelsägare: Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

 

Faktablad HealthInvest Value Fund A

 

Faktablad HealthInvest Value Fund B

 

Faktablad HealthInvest Value Fund C

 

Informationsbroschyr HealthInvest Value Fund

2018-05-14
HealthInvest Small & MicroCap Fund blir en UCITS-fond

Finansinspektionen har godkänt ändringar i HealthInvest Small & MicroCap Funds fondbestämmelser. Ändringarna träder i kraft den 15 juni 2018. Fonden blir en UCITS-klassad värdepappersfond något som i praktiken inte kommer att ha en betydande påverkan på hur fonden förvaltas. Vidare ändras fondens avgiftsstruktur. I andelsklass A ändras tröskelräntan för beräkning av prestationsbaserad avgift till MSCI World Health Care TRN Index, det vill säga samma typ av tröskelränta som redan används i andelsklass B. Tidigare baserades den prestationsbaserade avgiften på en fast tröskelränta om 8%. Ändringen har gjorts för att få en mer likformig struktur i de två andelsklasserna. I andelsklass B sänks nivån på maximal årlig fast avgift till 1,8%. Tidigare var den maximal årliga fasta avgiften 2,0%.

 

Brev till andelsägare: Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Faktablad HealthInvest Small & MicroCap Fund A

 

Faktablad HealthInvest Small & MicroCap Fund B

 

Informationsbroschyr HealthInvest Small & MicroCap Fund

2018-03-27
HealthInvest Small & MicroCap Fund tilldelas utmärkelse

HealthInvest Small & MicroCap Fund har utsetts till senaste 3 årens bästa hälsovårdsfond i Norden av Lipper Fund Award. För länk till mer information klicka här.

2018-03-13
Årsrapport fonderna 2017

Årsrapporten för fonderna 2017 finns nu publicerad. Du når den genom att klicka här.

2017
2017-10-26
Värdering till slutkurser från den 31 oktober

Som tidigare meddelats kommer HealthInvest MicroCap Fund (under namnändring till HealthInvest Small & MicroCap Fund) att övergå till dagshandel från den 31 oktober (tidigare endast månadshandlad).

 

HealthInvest Partners kommer därför att från den 31 oktober kurssätta sina fonder till slutkurser (tidigare kurssättning skedde kl. 16.00). Dagliga kursnoteringar i fonderna kommer därmed att publiceras med en dags fördröjning på vår hemsida.

 

Vid frågor, vänligen kontakta fondbolaget.

 

2017-10-20
Lunchpresentation: Fortsatta möjligheter i HealthInvest MicroCap Fund

HealthInvest MicroCap Fund har de senaste fem åren utklassat konkurrerande läkemedelsfonder till en väsentligt lägre risk. På lunchen går vi igenom nyckeln till framgång och om fondens utveckling kan fortsätta. Välkommen till en annorlunda presentation där fondens förvaltare Anders Hallberg beskriver strategin och var vi hittar undervärderade aktier i hälsosektorn. Läs mer

 

När? Onsdagen den 8 november kl 12.00-13.00

Var? Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Hur? Anmälan skickas till info@healthinvest.se

2017-10-12
Investerarbrev 2, 2017
2017-10-06
HealthInvest MicroCap Fund ändrar namn och blir dagligt handlad

Finansinspektionen har godkänt ändringar i HealthInvest MicroCap Funds fondbestämmelser. Ändringarna träder ikraft efter kurssättning den 31 oktober 2017. Den viktigaste förändringen för Dig som andelsägare är att fonden blir dagligt handlad istället för att handlas endast månatligen. Vidare införs två andelsklasser, A och B, och existerande andelsägare erhåller andelar i andelsklass A som har samma avgiftsvillkor som nuvarande fond. Fonden ändrar även namn till HealthInvest Small & MicroCap Fund.

 

Se informationsbrev för samtliga förändringar samt de nya fondbestämmelserna nedan.

 

Brev till andelsägare: Ändrade fondbestämmelser HealthInvest MicroCap Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

2017-08-15
Halvårsrapport fonderna 2017

Halvårsrapporten för fonderna 2017 finns nu publicerad. Du når den genom att klicka här.

2017-03-24
HealthInvest Partners flaggar ned i Medivir

HealthInvest Partners fonder har genom deltagandet i Medivirs frivilliga inlösenprogram minskat sitt ägande i Medivir AB. Läs mer här .

2017-03-22
Årsrapport fonderna 2016

Årsrapporten för fonderna 2016 finns nu publicerad. Du når den genom att klicka här.

2017-01-16
Investerarbrev 1, 2017
2017-01-13
Ändrade fondbestämmelser HealthInvest MicroCap Fund

Finansinspektionen har godkänt ändringar i HealthInvest MicroCap Funds fondbestämmelser. Förändringen för Dig som andelsägare innebär bland annat att gränsen för minsta insättning har sänkts till 50 000 SEK.

 

Se informationsbrev för samtliga förändringar samt de nya fondbestämmelserna nedan.

 

Brev till andelsägare: Ändrade fondbestämmelser HealthInvest MicroCap Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest MicroCap Fund

2016
2016-09-19
Carl Bennet AB omallokerar till HealthInvest MicroCap Fund

Carl Bennet kommer via sitt helägda bolag Carl Bennet AB (”CBAB”) att omallokera 300 mkr till HealthInvest MicroCap Fund från HealthInvest Value Fund. Efter omallokeringen kommer CBAB att äga andelar i HealthInvest MicroCap Fund för cirka 500 mkr och i HealthInvest Value Fund för motsvarande belopp.

 

HealthInvest MicroCap Fund startade i början av 2013 och fokuserar på undervärderade småbolag som står inför värdeskapande händelser som kan lyfta företagets aktiekurs. Denna strategi har hittills varit lyckosam och fonden har avkastat 114 procent sedan start.

 

Markus Wistrand, Verkställande Direktör: ”Carl Bennets ökning i fonden sker mot bakgrund av att HealthInvest MicroCap Fund nu har funnits i drygt tre år och strategin har visat sig fungera väl. Vi har som policy att meddela HealthInvest fonders andelsägare hur fondbolagets ägare agerar. På så vis får alla chansen att agera samtidigt om de så önskar.”

 

Vänligen läs mer här.

2016-07-22
Halvårsrapport fonderna 2016

Halvårsrapporten för fonderna 2016 finns nu publicerad. Du når den genom att klicka här.

2016-06-17
Investerarbrev 2, 2016
2016-01-31
Investerarbrev 1, 2016
2015
2015-11-25
HealthInvest Value Fund är stängd för handel den 26 november

HealthInvest Value Fund är stängd för handel den 26 november då de amerikanska börserna har stängt.

2015-11-05
Se HealthInvest Partners presentation på Avanza

Den 4-5 november deltog HealthInvest Partners på Avanzas fondturné i Göteborg och Stockholm. Vänligen klicka på videoklippet nedan för att ta del av ansvarig förvaltare Anders Hallbergs presentation av HealthInvest Value Fund.

2015-09-16
Bennet och Hallberg ökar i HealthInvest MicroCap Fund

Carl Bennet och Anders Hallberg kommer via sina helägda bolag att fördubbla innehaven i HealthInvest MicroCap Fund per kommande månadsskifte. Efter investeringarna kommer Bennet och Hallberg att äga andelar motsvarande cirka 160 msek respektive 20 msek.

 

HealthInvest MicroCap Fund startade i början av 2013 och fokuserar på undervärderade småbolag som står inför värdeskapande händelser som kan lyfta företagets aktiekurs. Denna strategi har hittills varit lyckosam då fonden har avkastat 74 procent sedan start.

 

Anders Hallberg, ansvarig förvaltare: ”Våra ökade investeringar sker mot bakgrund av att HealthInvest MicroCap Fund nu har funnits i drygt två år och strategin har visat sig fungera väl. Vi vill med denna information i förväg meddela våra medinvesterare hur vi agerar. På så vis får alla chansen att agera samtidigt om de så önskar.”

 

Läs mer här.

2015-09-08
HealthInvest Partners flaggar upp i svenska Medivir

HealthInvest Partners flaggade idag, den 8 september 2015, upp som en av de större ägarna i det svenska bolaget Medivir med en ägarandel om 5,1% av aktiekapitalet.

Läs mer här.

2015-08-03
Halvårsrapport fonderna 2015

Halvårsrapporten för fonderna 2015 finns nu publicerad. Du når den genom att klicka här.

2015-06-30
Kvartalsbrev Q2 2015
2015-04-13
Träffa oss den 5 maj

Tisdagen den 5 maj kl. 18.00 bjuder vi in för en genomgång av hälsovårdssektorn och vår förvaltning. Presentationen beräknas ta en timme och efteråt bjuds på lättare förtäring och möjlighet att diskutera vidare.

Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller.

Plats: Biblioteksgatan 29, Stockholm.

Anmälan skickas senast den 28 april till info@healthinvest.se
Varmt välkomna!

2015-02-18
Fusion genomförd mellan Asia Fund och Value Fund B

Fusionen mellan HealthInvest Asia Fund och HealthInvest Value Fund B är nu genomförd.

Läs mer här.

2015-01-27
Ändrade fondbestämmelser för HealthInvest MicroCap Fund

Den 23 januari 2015 godkände Finansinspektionen ändringar i HealthInvest MicroCap Funds fondbestämmelser. Den viktigaste förändringen för Dig som andelsägare är att anmälan om inlösen nu ska vara fondbolaget tillhanda en (1) kalendermånad innan handelsdag mot tidigare tre kalendermånader.

Läs mer här.

2015-01-27
HealthInvest Partners AIF-förvaltare

Den 23 januari 2015 gav Finansinspektionen HealthInvest Partners tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder. HealthInvest Partners förvaltar sedan tidigare specialfonden HealthInvest MicroCap Fund som enligt regelverket är att betrakta som en alternativ investeringsfond. Finansinspektionens beslut medför ingen förändring för Dig som andelsägare.

2014
2014-12-12
Fusion HealthInvest Asia Fund och HealthInvest Value Fund

Fondbolagets styrelse har beslutat att HealthInvest Asia Fund skall utgå från fondutbudet den 18 februari 2015. Detta innebär att HealthInvest Asia Funds andelsägare genom fusion kommer att erhålla andelar i HealthInvest Value Fund motsvarande marknadsvärdet den 17 februari. Viktigt att notera är att fusionen inte innebär någon skattekonsekvens för HealthInvest Asia Funds andelsägare utan anskaffningsvärdet flyttas över till det nya innehavet i HealthInvest Value Fund.


För befintliga andelsägare i HealthInvest Value Fund kommer fusionen inte innebära någon skillnad då placeringsstrategin förblir densamma. Fonden kommer att fortsätta att investera i lågt värderade företag inom hälsovårdssektorn som har möjlighet att uppvärderas.


Vänligen läs igenom den fullständiga informationen om fusionen i brevet nedan, samt ta del av fondbestämmelser och faktablad förHealthInvest Value Fund.


Brev till andelsägare: Fusion HealthInvest Asia Fund och HealthInvest Value Fund

Fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

Faktablad HealthInvest Value Fund B

2014-10-22
Markus Wistrand ny VD för HealthInvest Partners

Markus Wistrand har tillträtt som ny VD för HealthInvest Partners. Läs mer här.

2014-09-01
HealthInvest Value Fund stängd för handel 1 september

HealthInvest Value Fund är stängd för handel den 1 september eftersom de amerikanska börserna har stängt.

2014-04-30
HealthInvest Value Fund i Skandias utvärderade fondutbud

Vi på HealthInvest Partners är glada att kunna meddela att från och med den 2:a maj finns HealthInvest Value Fund tillgänglig för Skandias kunder inklusive plattformarna för Skandia Link och Skandiabanken. HealthInvest Value Fund kommer att ingå i Skandias utvärderade fondutbud och kan handlas båda för tjänstepensionen och det öppna sparandet.


Läs mer här.

2014-02-17
Fusion genomförd mellan Access Fund och Value Fund B

Fusionen mellan HealthInvest Access Fund och HealthInvest Value Fund B är nu genomförd.


Läs mer här.

 

2014-01-16
HealthInvest Value Fund stängd för handel 17 februari

HealthInvest Value Fund är stängd för handel den 17 februari eftersom de amerikanska börserna har stängt.

2014-01-13
HealthInvest Value Fund – högst avkastning i världen

Fondanalysföretaget Morningstar har på uppdrag av HealthInvest Partners låtit göra en granskning av avkastningen för läkemedelsfonder de senaste fem åren. Med en avkastning under perioden på 200,5 procent så är HealthInvest Value Fund den högst avkastande fonden i sektorn i hela världen.


Läs mer här.

 

2014-01-09
Merger HealthInvest Value Fund and HealthInvest Access Fund

The Board of Directors of HealthInvest Partners has taken the decision to merge HealthInvest Access Fund with HealthInvest Value Fund. The first day of trading in the merged fund will be February 18, 2014. The fund is closed for trading on February 17, 2014, as US markets are closed. The merger will take place by the absorption of HealthInvest Access Fund into HealthInvest Value Fund. The unit holders of HealthInvest Access Fund will receive class B shares in HealthInvest Value Fund.

Further information:


Letter to unit holders


Simplified prospectus


Fund rules

2013
2013-10-24
HealthInvest Value Fund öppnar för daglig handel

Den 1 november 2013 blir HealthInvest Value Fund en så kallad UCITS-fond som är öppen för daglig handel via tre andelsklasser: A, B och C.  Samtidigt sänks minsta insättning till 100 kr via andelsklass B.


Du som sedan tidigare äger andelar i Value Fund blir nu ägare till Value Fund andelsklass A. I andelsklass A är minsta insättning även fortsättningsvis 100 000 kr. Den största förändringen är att Du nu kan köpa och sälja andelar i fonden på daglig basis istället för som tidigare månadsvis.


Den nya andelsklassen B har en minsta insättning på 100 kr. Andelsklass C är avsedd för den europeiska marknaden och kan köpas från 10 EUR. Skapandet av dessa klasser gör fonden tillgänglig för kunder med mindre sparbelopp.


Fondens inriktning och förvaltningsidé förblir densamma som tidigare.


En andelsklass kan ses som en dörr till fonden. Nu finns det tre dörrar till fonden medan det tidigare fanns en. Varje andelsklass har sina egna villkor avseende bland annat avgift och minsta insättning.


Du finner mer information om fondens andelsklasser under Våra fonder på hemsidan.


Vi på HealthInvest Partners hoppas att Du som kund ska bli nöjd med dessa förändringar. Om Du har frågor så är Du självklart alltid välkommen att höra av Dig till oss.


HealthInvest Value Fund startade 1 januari 2009. Sedan starten så har fonden stigit 196% procent medan MSCI World HealthCare Index har stigit 51%. HealthInvest Partners är ett fondbolag grundat av Carl Bennet och Anders Hallberg och specialiserat på förvaltning av fonder inom hälsovårdssektorn.

 

2013-09-25
Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

HealthInvest Partners erhöll den 25 september 2013 Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest Value Fund. Fonden kommer att omvandlas till en värdepappersfond (tidigare specialfond) och handlas dagligen (tidigare månadshandlad). Ändringarna träder ikraft 1 november 2013.

Se ytterligare information nedan:


Brev till andelsägarna


Nya fondbestämmelser

 

2013-07-31
Ändrade fondbestämmelser HealthInvest MicroCap Fund

HealthInvest Partners erhöll den 25 juli 2013 Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest MicroCap Fund. Ändringarna träder i kraft omedelbart.


Se ytterligare information nedan:


Brev till andelsägarna


Nya fondbestämmelser

 

2013-06-04
HealthInvest Partners expanderar

HealthInvest Partners har anställt Martin Almblad som ansvarig för försäljning och marknadsföring. Martin Almblad kommer närmast från Fondmarknaden.se där han arbetat som rådgivningschef och fondanalytiker.


Läs mer här.

 

2013-02-11
HealthInvest Value Fund – världens högst avkastande läkemedelsfond

HealthInvest Value Fund har sedan dess start den 31 december 2008 stigit med 140,8 procent, detta gör fonden till världens högst avkastande läkemedelsfond enligt Morningstar.


Läs mer här.

 

2012
2012-12-19
Carl Bennet AB och Anders Hallberg omallokerar till HealthInvest MicroCap Fund

Läs mer här.

2012-12-05
Ny fondstart av HealthInvest Partners – HealthInvest MicroCap Fund

HealthInvest Partners kommer i slutet av januari 2013 att starta en renodlad småbolagsfond, HealthInvest MicroCap Fund. Läs mer om fonden här.

2012-11-02
Fusion genomförd mellan HealthInvest Global L/S Fund och HealthInvest Value Fund

Fusionen mellan HealthInvest Global L/S Fund och HealthInvest Value Fund är nu genomförd. Läs mer här.

2012-08-02
Fusion HealthInvest Global L/S och HealthInvest Value Fund

HealthInvest Global Long/Short Fund går samman med HealthInvest Value Fund per den 1 november 2012. Läs mer här.


Faktablad HealthInvest Value Fund

 

2012-02-15
HealthInvest Asia Fund är nu valbar hos Pensionsmyndigheten

HealthInvest Asia Fund finns nu tillgänglig för handel hos Pensionsmyndigheten. Per den 31 januari 2012 blev HealthInvest Asia Fund dagligt handlad och det är nu möjligt att välja HealthInvest Asia Fund i sitt sparande hos Pensionsmyndigheten.


Läs hela pressreleasen här.

 

2011
2011-12-19
Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Asia Fund

HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest Asia Fund. Effekten av ändringarna är att fonden kommer att bli en UCITS-klassad värdepappersfond med daglig NAV-sättning och handel. Därmed får andelsägaren en mer transparent fond vad gäller vilket regelverk fonden följer samt en bättre möjlighet att ta sig i och ur sin investering i fonden samtidigt som de kan ha en daglig kontroll på sitt innehavs värde. Då fonden i sin tidigare form som specialfond i mycket låg utsträckning nyttjade sina undantag från lagen kommer den genomförda ändringen ha en mycket liten påverkan på hur fonden förvaltas framöver jämfört med innan ändringen.


Finansinspektionen godkände den 25 november 2011 ändringarna av fondbestämmelserna avseende HealthInvest Asia Fund.  Dessa träder i kraft den 1 februari 2012.

 


Se ytterligare information om vilka ändringar som gjorts samt HealthInvest Asia Funds nya informationsbroschyr nedan:


Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Asia Fund


Informationsbroschyr HealthInvest Asia Fund

 

2011-08-15
Ny medarbetare – Riskanalys

I augusti 2011 anställdes Hendrine von Gerber som ansvarig för riskanalys och fondbolagets administration. Hendrine kommer närmast från Carnegie Investment Bank där hon arbetade som förvaltare för Carnegies börshandlade fonder.

2010
2010-12-13
Carl Bennet omallokerar till HealthInvest Access Fund

Läs mer här.

2010-12-06
Den 1 januari 2011 startar HealthInvest Access Fund

Många investerare har efterfrågat en dagligt handlad fond då våra nuvarande tre fonder endast är månadshandlade. Vi har därför tagit beslutet och fått godkännande av Finansinspektionen att starta HealthInvest Access Fund den 1 januari 2011. Fonden kommer även att finnas tillgänglig för investering via PPM. Läs mer här.