page hit counter .

Ansvarsfulla investeringar

En fond som HealthInvest Partners förvaltar ska inte investera i företag som brister i sitt sociala och miljömässiga agerande. Som specialiserad investerare inom hälso- och sjukvård har vi ett relativt gott utgångsläge då fonden av naturliga skäl undviker investeringar inom kontroversiella områden såsom vapen, spel, alkohol och tobak.


Grunden i HealthInvest Partners syn på ansvarsfulla investeringar är att fonden inte ska tjäna pengar på företag som brister i sitt agerande. Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och därmed tagit på oss att beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra placeringsbeslut.

Som investerare i hälso- och sjukvårdssektorn investerar vi av naturliga skäl inte i oetiska industrier såsom vapen, tobak eller spel. Men även i vår sektor förekommer sådant som mutor, otillåten marknadsföring och överfakturering. Vi tror att de företag som drivs på ett hållbart sätt också är de som ger en bra avkastning över tid. Arbetet med ansvarsfulla investeringar kan därför förbättra en aktieportfölj genom att rensa ut dessa företag.

Vi tror också att ansvarsfullt beteende ofta går hand i hand med affärsnytta. Det gäller inte minst förhållningssättet till tillväxtländer. Det finns otaliga exempel på hur företag som aktivt söker anpassa sig till tillväxtländers behov har möjlighet att göra stor nytta samtidigt som de kan öka försäljningen och skapa sig ett försprång gentemot konkurrenter.

Vi tar hjälp av MSCI ESG Research för att få en extern bedömning av de företag som vi investerar i. Det är en aktör som är specialiserad på att belysa företag från ett ESG-perspektiv. Om vi är investerade i ett företag som visar sig agera bristfälligt så kontaktar vi företaget i fråga för att påverka. Ger detta inte resultat så säljer vi vårt innehav.

Läs mer i vår Hållbarhetsöversikt.