page hit counter .

Hållbarhet

Det är vår tro att en hållbar samhällsutveckling endast är möjlig om företag tar ansvar för den påverkan de har på miljön och på samhället i stort. Som specialiserad investerare inom hälso- och sjukvård har vi ett relativt bra utgångsläge då portföljbolagen verkar för bättre hälsa.

 

Hållbarhet för oss

En grundsten för HealthInvests syn på hållbara investeringar att fonden inte ska tjäna pengar på att företag brister vad gäller miljö och socialt ansvar. Om ett företag har stora brister ur ett hållbarhetsperspektiv så ska fonden inte vara investerad. Vi tror också att det för en långsiktig investerare är nödvändigt att integrera hållbarhetsaspekter, såsom miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning i förvaltningen och att detta bidrar till en god riskjusterad avkastning över tid. Såväl avkastningspotential som risk i fondens olika investeringsalternativ är beroende av hur företag hanterar hållbarhet.

HealthInvest Partners är specialiserat på investeringar i hälsovårdssektorn. Företagen i sektorn arbetar till exempel med att vårda sjuka människor, ta fram läkemedel för att bota eller lindra sjukdom eller tillverka medicinsk-tekniska apparater. Sammantaget främjar bolagen hälsa och ger oss en bra utgångspunkt för hållbara investeringar.

 

Hållbarhet i investeringsprocessen

HealthInvests investeringsprocess handlar i första hand om att finna undervärderade aktier. Hållbarhetsperspektivet integreras i företagsanalysen och bidrar till att identifiera såväl potential som risker.

Det är fondförvaltningen som utför hållbarhetsanalysen antingen direkt eller genom delegation. En viktig del är att finna hållbarhetsrisker kopplade till varje investering, dvs risker kopplade till miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning. Processen innebär att förvaltningen tydliggör den finansiella risken för fonden som är kopplad till hållbarhetsaspekter och säkerställer att sådana risker lyfts i analysprocessen. Hållbarhetsriskerna integreras i bolagsanalysen och vägs in vid bedömning av att investera i ett bolag eller avyttra ett innehav.

I investeringsanalysen identifieras även brister ur ett hållbarhetsperspektiv hos portföljinnehaven.

 

Hållbarhet i ägararbetet

Fondbolaget anser att företag har ett ansvar för att verka i enlighet med lagar, konventioner och internationella riktlinjer. HealthInvest förväntar sig att företagens ledningar arbetar aktivt för att identifiera risker, möjligheter samt konsekvenser ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, samt för att säkra långsiktig framgång genom hållbara strategier för deras verksamhet. Vidare förväntar sig fondbolaget att företagens styrelser säkerställer adekvata policys och processer samt övervakar effektiviteten av bolagets styrning av frågor och risker kopplat till miljöfrågor, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning.

HealthInvests principer för aktieägarengagemang beskriver vad vi förväntar oss av de företag som vi är investerade i. Alla portföljbolag får dessa principer skickade till sig av ansvarig förvaltare i samband med att vi investerar.

Vid möten med företag tar vi upp relevanta hållbarhetsfrågor till diskussion. Framförallt ska bolaget informeras om eventuella svagheter som identifierats i fondbolagets hållbarhetsanalys.

Om fonden är investerad i ett företag som visar sig agera bristfälligt så ska vi kontakta företaget i fråga för att påverka. Ger inte denna påverkan resultat ska fondens innehav avyttras inom 12 månader.

 

Resurser och åtaganden för hållbarhet

HealthInvest Partners har skrivit under FNs principer för ansvarsfulla investeringar PRI. Det betyder att fondbolaget står bakom nedan sex principer som PRI-initiativet handlar om och som beskrivs utförligare på www.unpri.org.

  • Beakta miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i investeringsanalyser och placeringsbeslut.
  • Vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i riktlinjer och arbetsmoment.
  • Verka för en tydligare öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt styrning hos företag vi placerar i.
  • Aktivt verka för att dessa principer följs inom finansbranschen.
  • Samarbeta för att följa principerna så bra som möjligt.
  • Redovisa hur vi arbetar och hur långt vi nått i vårt arbete med att följa principerna.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Uppföljning av hållbarhetsarbetet görs i fondens årsberättelse som finns tillgänglig här på vår hemsida under Hel- och halvårsrapporter.

 

Vill du veta mer?

Ytterligare information kring vårt hållbarhetsarbete finns i fondens hel- och halvårsberättelse samt i informationsbroschyren. Nedan finns även länkar till HealthInvest Partners Hållbarhetspolicy, Hållbarhetsinformation, Ägarpolicy samt Ersättningspolicy.

 

Policy för hållbara och ansvarsfulla investeringar.
Principer för aktieägarengagemang.
Hållbarhetsinformation HealthInvest Alpha Fund
Ersättningspolicy