page hit counter .

Förvaltare ökar sin investering till 125 miljoner i HealthInvest Alpha Fund

HealthInvest Alpha Funds ansvarige förvaltare kommer att öka sin investering i fonden med 45 miljoner kronor under oktober. Köpet sker mot bakgrund av en stark tro på fondens innehav samt hälsosektorns relativt låga värdering. Efter tilläggsköpet uppgår förvaltarens totala investering i fonden till cirka 125 miljoner kronor.

 

Anders Hallberg, fondens ansvarige förvaltare: ”HealthInvest Alpha Fund har nu över åtta års historik och har avkastat cirka 17 procent årligen sedan start. Speciellt tillfredsställande är att fonden har haft högst riskjusterad överavkastning jämfört med andra läkemedelsfonder. HealthInvest Alpha Funds strategi att fokusera på lågt värderade innehav som står inför en omvärdering fungerar väl och vi letar konstant efter bolag som kan gynnas av nya läkemedelslanseringar, kostnadsbesparingar, renodlingar eller andra händelser som ökar aktieägarvärdet.”

 

Anders fortsätter: ”HealthInvest Alpha Fund har en låg värdering på 13,5x fritt kassaflöde. Även hälsosektorn ser attraktivt värderad ut då den handlas med 16 procents rabatt mot världsindex vilket är anmärkningsvärt, då den normalt handlats till 20 procents premium. Sammantaget innebär detta att fonden kan öka 125 procent under förutsättningarna att innehaven värderas i linje med hälsosektorn samt att hälsosektorn återtar sin historiska premiumvärdering visavi världsindex.”

 

Anders avslutar: ”Under året har vi fortsatt att intervjua läkare och företagsledningar, följa receptdata och granska räkenskaper, ett arbete som har genererat 16 nya innehav under 2021. En lovande aktieportfölj kopplat till låga värderingar borde ge goda förutsättningar för hög avkastning även framöver. Sammantaget ger det mig trygghet att öka investeringen i HealthInvest Alpha Fund”.
_____________________________________________________________
Det åligger var och en som är intresserad av att investera i HealthInvest Alpha Fund (”Fonden”) att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. HealthInvest Partners AB har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande Fonden ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från HealthInvest Partners AB skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i Fonden. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i Fonden att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering i Fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners AB, telefon 08-440 38 30, alternativt hämtas från fondbolagets hemsida www.healthinvest.se.

Christian Herold