page hit counter .

Förvaltningsmodeller

HealthInvest Partners använder huvudsakligen två modeller för att generera överavkastning – omvärderingsmodellen och tillväxtmodellen. De flesta investeringar sker i linje med omvärderingsmodellen och den optimala situationen får vi när ett bolag först omvärderas och sedan övergår till en uthållig tillväxtmodell.


OMVÄRDERINGSMODELLEN
Omvärderingsmodellen går enkelt uttryckt ut på att hitta aktier där uppsidan är betydande samtidigt som nedsidan är begränsad. Modellen bygger på investeringar i företag som börjar växa substantiellt igen efter en period av låg tillväxt eller kanske ingen tillväxt alls. Vår arbetshypotes är att investerarna skall uppvärdera bolaget till en tillväxtaktie inom ett år. Denna process brukar kunna ge en uppvärdering på 50-100%, lite beroende på hur stark tillväxten blir. Det viktiga i vårt arbete blir därför inte bara att hitta lågt värderade bolag utan företagen måste även ha en katalysator som kan omvandla bolaget till ett tillväxtföretag sett ur investerarnas perspektiv.Det fina med den här typen av aktieinvesteringar är att det finns två huvudscenarion. I det positiva scenariot (Scenario A) så har vi lyckats identifiera en katalysator som fungerar väl och aktien omvärderas från en lågt värderad aktie till en tillväxtaktie och därmed får vi god avkastning på investerat kapital. I det andra scenariot (Scenario B) har vi visserligen hittat en lågt värderad aktie, men katalysatorn fungerar inte som det är tänkt och aktien omvärderas inte. Detta andra scenario är visserligen inte särskilt upplyftande, men aktien har utvecklats sidledes och ingen skada är därmed skedd. Det vi kallar katalysator kan vara av olika slag. Det är en faktor som ligger i eller utanför företagets kontroll. Det är viktigt att katalysatorn är enkel, begriplig och substantiell. Den ska kunna förklaras och det ska inte krävas för många ”om” för att den ska bli verklighet. Ett exempel kan vara ett lönsamt bolag med höga satsningar inom forskning och utveckling. Bolaget är en marknadsledare inom sin nisch men har inte lanserat någon stor produkt på några år. Sådana bolag har ofta haft en fallande tillväxttakt och dess aktie har nedvärderats i takt med att försäljningen har dämpats och investerarna har tappat tron på aktien. När nästa generations produkter lanseras kan bolaget snabbt nå ut till existerande kunder och därmed penetrera marknaden på ett lönsamt och effektivt sätt. Försäljningstillväxten kickar igång och investerarna återvänder till aktien som snabbt uppvärderas igen. En annan typ av katalysator är i de fall en hel marknad har dragits ned av faktorer som ligger utanför bolagets kontroll. Det kan till exempel vara att myndigheter har ökat regleringskraven på ett visst produktsegment, vilket gör att bolagets försäljning på denna marknad omedelbart tar stryk. Eftersom många investerare avskyr osäkerhet går aktien ofta ned kraftigt. För oss som investerare gäller det givetvis att förstå vidden av det nya regelverket. Om vi bedömer att bolaget kan hantera problemet och den underliggande marknaden finns kvar så återhämtar sig aktien ofta relativt snabbt.

TILLVÄXTMODELLEN
Den andra investeringsmodellen – tillväxtmodellen – utgår från att hitta företag med hög, uthållig vinsttillväxt som är attraktivt värderade (dessa bolag har dock ofta en högre värdering jämfört med omvärderingsbolagen). Modellen drar nytta av det faktum att investerare ofta har en mental begränsning för hur mycket de är villiga att betala för en aktie relativt dagens vinstnivå. Om ett företag uthålligt kan växa sitt kassaflöde så kommer aktien att värderas upp i takt med att företaget fyller sin kassa och värderas till en multipel baserad på en allt högre vinstnivå. Exemplet nedan är möjligen trivialt men ändå tankeväckande. Vi tänker oss ett bolag som värderas till 20 gånger fritt kassaflöde under innevarande år och växer det fria kassaflödet med 20% årligen. Det betyder att om investerarna är fortsatt beredda att värdera aktien till 20 gånger intjäningen så kommer kursen att stiga 20% årligen. Men därtill har företaget möjlighet att dela ut varje års kassaflöde alternativt köpa tillbaka sina egna aktier, vilket skapar en växande ström av utdelningar och/eller ytterligare kassaflödestillväxt. I detta exempel blir totalavkastningen för en aktieägare i bolaget 197% på 5 år eller ett genomsnitt på 24,3% årligen.

”Ränta-på-ränta effekten” i ett genuint tillväxtbolag gör således underverk för en investerare. Det kritiska för oss som investerare i denna typ av företag är att bedöma hur uthållig bolagets tillväxt är. Vi lägger därför stor vikt vid att analysera mättnadsgraden av bolagets produkter på marknaden, konkurrenssituationen och bolagets satsningar för att stödja framtida tillväxt genom exempelvis investeringar, geografisk expansion och/eller produktutveckling.

DET OPTIMALA SCENARIOT
Fördelen med att huvudsakligen använda omvärderingsmodellen i aktieförvaltningen är att bolaget i ett senare skede kan visa sig ha väldigt uthållig tillväxt. Då dras nytta av både den överavkastning som uppnås vid omvärderingen till en tillväxtaktie samt den värdeökning som genereras under tillväxtfasen. Nedanstående graf visar på detta fenomen där bolagets värdering ökar från 10 till 20 gånger fritt kassaflöde. Detta scenario ger en totalavkastning om 309% på 5 år eller ett genomsnitt på 32,5% årligen.