page hit counter .

HealthInvest Highlight: Nytt fondnamn – HealthInvest Alpha Fund

 

HealthInvest Small & MicroCap Fund har den 14 juni 2021 bytt namn till HealthInvest Alpha Fund.

Namnbytet gjordes för att belysa förmågan och ambitionen att skapa riskjusterad överavkastning (Alfa) till våra andelsägare. Fondens placeringsstrategi förblir självklart intakt och förvaltningsteamet fortsätter att arbeta enligt beprövat recept.

Sedan starten 2013 har fondens genomsnittliga årsavkastning varit 18,2% varav alfa står för 7,4% per år. Det huvudsakliga syftet med fondens investeringsstrategi är att generera ett mervärde till våra andelsägare i form av högt alfa.

Om vi jämför fondens förmåga att generera alfa med alla andra läkemedelsfonder som marknadsförs i Sverige* så blir resultatet ganska tydligt. HealthInvest har genererat klart högst alfa sedan 2013 – över 2% mer per år än näst bästa jämförelsefond och 7% mer per år än genomsnittsfonden.

Under samma mätperiod har dessutom fonden haft 37% lägre risk än marknaden generellt (mätt som betavärde), vilket förhoppningsvis bidragit till en någorlunda låg vilopuls för andelsägarna.

Baserat på fondens historik och ambition framöver tycker vi att namnbytet till HealthInvest Alpha Fund på ett bra sätt reflekterar vad som särskiljer fonden från mer passivt förvaltade alternativ. Fonden drar nytta av hälsosektorns medvind över tid, men förvaltas utifrån en egen strategi med ett tydligt fokus på låga företagsvärderingar. Förutom låga värderingar skall det finns någon typ av katalysator i våra innehav som kan öppna upp för multipelexpansion.

Vår tro är att fondens fokus på låga värderingar bidrar till en relativt låg risk (beta) och katalysatorerna i våra utvalda aktier bidrar till det höga alfavärdet.

 

 

*Utvärderingen inkluderade alla läkemedelsfonder i databasen Morningstar.se med historik sedan januari 2013. Beräkningarna avser fondernas utveckling efter avgifter under perioden 31 januari 2013 – 30 april 2021. Den riskfria räntan är satt till noll under perioden.

 

_____________________________________________________________

 

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i HealthInvest Alpha Fund (”Fonden”) att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. HealthInvest Partners AB har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande Fonden ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från HealthInvest Partners AB skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i Fonden. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i Fonden att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering i Fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners AB, telefon 08-440 38 30, alternativt hämtas från fondbolagets hemsida www.healthinvest.se.


Christian Herold