page hit counter .

HealthInvest investerar i Small & MicroCap Fund

HealthInvest Partners AB har beslutat att investera fem miljoner kronor i HealthInvest Small & MicroCap Fund. Investeringen beräknas ske per 30 mars 2020.

 

Markus Wistrand, verkställande direktör: ”Vi vill på detta sätt i förväg meddela våra investerare hur fondbolaget agerar. På så vis får våra andelsägare chansen att agera samtidigt om de så önskar.”

 

Anders Hallberg, ansvarig förvaltare: ”HealthInvest Small & MicroCap Fund har aldrig haft en lägre värdering och handlas idag till cirka 9x fritt kassaflöde, vilket är cirka 50% lägre än Stockholmsbörsen. Det innebär alltså att även om fonden skulle stiga med 100%, är fondens värdering trots det bara i linje med svenska aktiemarknaden.”

 

Anders Hallberg fortsätter: ”Vi känner oss trygga med investeringen också ur ett konjunkturellt perspektiv. Hälsosektorn är som bekant relativt okänslig för ekonomiska svängningar och även om det skulle bli en kraftig lågkonjunktur, så borde inte hälsosektorn drabbas nämnvärt. Som exempel kan nämnas att under finanskrisen 2008-2009 tappade företag i genomsnitt cirka 30% av sina vinster. Under samma period fortsatte hälsosektorn att växa vinsterna med cirka 5%.”

 


Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i HealthInvest Small & MicroCap Fund (”Fonden”) inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.

 

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Fonden att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Fondbolaget, HealthInvest Partners AB, har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonderna ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

 

Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i Fonden. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i Fonden att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering i Fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.


Angelika Andersson