page hit counter .

HealthInvest Alpha Fund

PLACERINGSINRIKTNING

HealthInvest Alpha Fund är en aktivt förvaltad fond som investerar i företag i hälso- och sjukvårdssektorn. Fonden är en småbolagsfond och har en global placeringsinriktning. Förvaltningsstrategin är värdebaserad och framförallt inriktad på vinstgående företag där aktien av någon anledning bedöms vara undervärderad. Förvaltningens övergripande målsättning är att skapa största möjliga värdetillväxt med ett begränsat risktagande. Fonden erbjuds via andelsklasserna C, D och E.

BASFAKTA
Fondnamn
HealthInvest Alpha Fund
Förvaltare
Anders Hallberg
Jämförelse-index
MSCI World Healthcare
Legal struktur
UCITS
Utdelning
Nej
Handel
Daglig
Andelsklasser
 C | D | E
Valuta
SEK | SEK | SEK
Risk-klassificering
5/7 | 5/7 | 5/7
5 STÖRSTA INNEHAV
Almirall Laboratorios
6,1%
Ironwood Pharma
5,8%
Haw Par
5,7%
Stille
5,4%
Harmony Bioscience
4,4%
5 STÖRSTA BRANSCHER
Läkemedel
31%
Bioteknologi
30%
Medicinsk utrustning
13%
Hälsovårdstjänster
9%
Läkemedelsdistribution
8%
GEOGRAFISK FÖRDELNING
Nordamerika
48%
Europa
43%
Asien
6%

(Per 30 november, 2021)

Fondens innehav per 30 november, 2021
5 STÖRSTA INNEHAV
BRANSCH
LAND
ANDEL 
Almirall Laboratorios
Läkemedel 
Spanien 
6,1%
Ironwood Pharma
Bioteknologi 
USA 
5,8%
Haw Par
Läkemedel 
Singapore 
5,7%
Stille
Medicinsk utrustning 
Sverige 
5,4%
Harmony Bioscience
Läkemedel 
USA 
4,4%
BRANSCHFÖRDELNING
Läkemedel
31%
Bioteknologi
30%
Medicinsk utrustning
13%
Hälsovårdstjänster
9%
Läkemedelsdistribution
8%
Förbrukningsartiklar
7%
Likvida medel
3%
GEOGRAFISK FÖRDELNING
Nordamerika
48%
Europa
43%
Asien
6%

Rubrik


Noteringsvaluta

Minsta insättning

Fast avgift

Rörlig avgift

Tröskelränta OMRX T-bill Index + 4 % årligen

High watermark

ISIN

Alpha Fund C


SEK

1 000 000 SEK

1,0%

20%*

OMRX T-Bill Index +
4% årligen

Ja

SE0012622231

Alpha Fund D


SEK

100 SEK

1,2%

20%*

OMRX T-Bill Index +
4% årligen

Ja

SE0013110103

Alpha Fund E


SEK

10 SEK

1,2%

Tmellanrummellanrummellan

SE0013747987

Value Fund A

Noteringsvaluta
SEK

Minsta insättning
100 000 SEK

Fast avgift
1%

Rörlig avgift
20%*

Tröskelränta
5%

High watermark
Ja

ISIN
SE0002697847


Value Fund B

Noteringsvaluta
SEK

Minsta insättning
100 SEK

Fast avgift
1,5%

Rörlig avgift
20%*

Tröskelränta
5%

High watermark
Ja

ISIN
SE0005455540


Value Fund C

Noteringsvaluta
EUR

Minsta insättning
100 EUR

Fast avgift
1,5%

Rörlig avgift
20%*

Tröskelränta
5%

High watermark
Ja

ISIN
SE0005455557


* Rörlig avgift utgår med 20% av den avkastning som överstiger tröskelräntan.

RISKINFORMATION

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i HealthInvest Partners fonder att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Fondbolaget, HealthInvest Partners AB, har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonderna ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Det finns inga garantier för att en investering i HealthInvest Partners fonder inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.

Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.


KONSUMENTINFORMATION

HealthInvest Partners klagomålsansvarige är Johan Stern. Klagomål skall framföras skriftligen till fondbolaget och det är alltid kostnadsfritt. Andelsägaren bör få svar i ärendet snarast.

Ytterligare vägledning kan fås av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

HealthInvest Partners klagomålsinformation finns tillgänglig på begäran.