page hit counter .

Info – Alpha Fund

HealthInvest Alpha Fund.

I juni bytte HealthInvest Small&MicroCap namn till HealthInvest Alpha Fund. Namnbytet gjordes för att belysa förmågan och ambitionen att skapa riskjusterad överavkastning (Alfa) till våra andelsägare.

Sedan starten 2013 har fondens genomsnittliga årsavkastning varit 18,0% varav alfa står för 7,4% per år. Det huvudsakliga syftet med fondens investeringsstrategi är att generera ett mervärde till våra andelsägare i form av högt alfa.

Om vi jämför fondens förmåga att generera alfa med alla andra läkemedelsfonder som marknadsförs i Sverige* så blir resultatet ganska tydligt. HealthInvest har genererat klart högst alfa sedan 2013 – över 2% mer per år än näst bästa jämförelsefond och 7% mer per år än genomsnittsfonden.

Under samma mätperiod har dessutom fonden haft 37% lägre risk än marknaden generellt (mätt som betavärde), vilket förhoppningsvis bidragit till en någorlunda låg vilopuls för andelsägarna.

Baserat på fondens historik och ambition framöver tycker vi att namnbytet till HealthInvest Alpha Fund på ett bra sätt reflekterar vad som särskiljer fonden från mer passivt förvaltade alternativ. Fonden drar nytta av hälsosektorns medvind över tid, men förvaltas utifrån en egen strategi med ett tydligt fokus på låga företagsvärderingar. Förutom låga värderingar skall det finns någon typ av katalysator i våra innehav som kan öppna upp för multipelexpansion.

Vår tro är att fondens fokus på låga värderingar bidrar till en relativt låg risk (beta) och katalysatorerna i våra utvalda aktier bidrar till det höga alfavärdet. Fondens placeringsstrategi förblir självklart intakt och förvaltningsteamet fortsätter att arbeta enligt beprövat recept.

 

 

*Utvärderingen inkluderade alla läkemedelsfonder i databasen Morningstar.se med historik sedan januari 2013. Beräkningarna avser fondernas utveckling efter avgifter under perioden 31 januari 2013 – 30 april 2021. Den riskfria räntan är satt till noll under perioden.