page hit counter .


HealthInvest Alpha Fund


HealthInvest Alpha Fund är en aktiefond som investerar i bolag inom hälsosektorn. Fonden drar nytta av sektorns medvind*, men förvaltas utifrån en egen strategi med ett tydligt fokus på värde. Förvaltningsstrategin kan sammanfattas så här:

  • Lönsamma bolag med starka kassaflöden.
  • Affärsmodeller som är enkla att förstå.
  • Låga värderingar.
  • Positiva händelser som kan ändra marknadens syn på aktien. Sådana händelser kan vara produktlanseringar, avknoppning/delning av bolag, kostnadsnedskärningar eller liknande.

HealthInvest Alpha Fund agerar globalt och vi letar kontinuerligt efter nya investeringsobjekt. Det finns över tusen börsnoterade bolag inom hälsosektorn och vi väljer normalt ut de bästa 20–40 avkastningsmöjlig­heterna. Vårt sätt att investera baseras alltså på att identifiera lågt värderade aktier som har utrymme för substantiell uppsida. Förutom en låg värdering ska det finnas någon typ av katalysator som kan öppna upp för en kursrusning.

HealthInvest Alpha Fund startade 2013 och har nu en historik på över åtta år, vilket vi har firat med en rejäl utvärdering av fonden och dess fondkonkurrenter. I utvärderingen fokuserade vi på fondernas alfavärde, det vill säga det mervärde som en fond bidrar med eller annorlunda uttryckt fondens riskjusterade överavkastning. Den vetenskapliga teorin bakom alfavärdet utvecklades på 1960-talet och forskarna Markowitz, Miller och Sharpe som stod bakom konceptet fick Nobelpriset 1990.

Utvärderingen visar att HealthInvest Alpha Fund har haft en riskjusterad överavkastning på över sju procent årligen sedan start*. Vid en jämförelse med andra läkemedelsfonder som marknadsförs i Sverige så blir resultatet också tydligt. HealthInvest har genererat klart högst alfa sedan 2013 – över 2% mer per år än näst bästa jämförelsefond och mer än 7% per år bättre än genomsnittsfonden.

Under mätperioden har fonden dessutom haft 37% lägre risk än marknaden generellt (mätt som betavärde), vilket bidrar till en låg risk jämfört med andra läkemedelsfonder.

Du är varmt välkommen som andelsägare. Klicka här eller köp fonden via nedan distributörer.

* Hälsosektorns långsiktiga medvind:

  • Hälsovård växer cirka 2x BNP-tillväxten drivet av demografiska förändringar och ökat välstånd globalt.
  • Hälsovårdsmarknaden utgörs ofta av monopol eller oligopol vilket bidrar till hög lönsamhet.
  • Hälsovård har höga inträdesbarriärer, bland annat genom att innovationsgraden är hög och att sektorn till stor grad är reglerad av myndigheter.
  • Hälsovårdssektorn är relativt konjunktur­okänslig eftersom människor prioriterar sjukvård även i tuffa ekonomiska tider och eftersom sektorn till stor del finansieras av publika och privata försäkringar.


** Utvärderingen inkluderade alla läkemedelsfonder i databasen Morningstar.se med historik sedan januari 2013. Beräkningarna avser fondernas utveckling i SEK efter avgifter under perioden 31 januari 2013 – 30 augusti 2021. Ingen hänsyn har tagits till inflation.

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i HealthInvest Alpha Fund (”Fonden”) att tillse att investeringen sker i enlighet med

gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. HealthInvest
Partners AB har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller
anspråk rörande Fonden ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden
inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen
garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som
investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från HealthInvest Partners AB skall inte ses som en rekommendation om köp eller
försäljning av andelar i Fonden. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i Fonden att göra sin egen bedömning av en
investering och de risker som är förknippade därmed. En investering i Fonden bör betraktas som en långsiktig investering.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners AB, telefon 08-440 38 30, alternativt hämtas från
fondbolagets hemsida www.healthinvest.se.