page hit counter .

Viktig information

HealthInvest Partners AB (org.nr. 556680-4810) står under Finansinspektionens tillsyn vilket innebär att vår verksamhet löpande kontrolleras och granskas i enlighet med gällande lagar och regler. Som medlemmar i Fondbolagens förening följer vi även Svensk kod för fondbolag som verkar för en sund fondverksamhet. 

Under den här sektionen finner du viktig information om vår verksamhet och de regelverk vi följer.

RISKINFORMATION

Det finns inga garantier för att en investering i HealthInvest Partners fonder inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i HealthInvest Partners fonder att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Fondbolaget, HealthInvest Partners AB, har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonderna ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.

KLAGOMÅL

HealthInvest Partners klagomålsansvarige är Johan Stern. Klagomål skall framföras skriftligen till fondbolaget och det är alltid kostnadsfritt. Andelsägaren bör få svar i ärendet snarast.

Ytterligare vägledning kan fås av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

HealthInvest Partners klagomålsinformation finns tillgänglig på begäran.

 

PENNINGTVÄTTSLAGEN

Den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft 1 augusti 2017. Lagen syftar till att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen omfattar samtliga finansiella bolag, däribland fondbolag, men även bolag i anslutning till den finansiella sektorn som exempelvis revisorer, advokater och skatterådgivare.

I korthet innebär penningtvättslagen att fondbolaget måste göra en bedömning av risken för att transaktioner används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagen ställer höga krav på att fondbolaget har god kunskap om sina kunder och deras fondaffärer. Som fondbolag är man därför skyldig att förvissa sig om syftet med transaktionen, var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till. Som fondbolag är man även skyldig att kontrollera identiteten på alla kunder genom att inkräva identitetshandling.

Den kundinformation som HealthInvest Partners erhåller behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess och gällande personuppgiftslagstiftning. Misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism rapporteras till Finanspolisen, som är en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen.

 

Mer information om Penningtvättslagen från Fondbolagens förening

TILLSTÅND

HealthInvest Partners AB bedriver fondverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. Verksamheten består i att förvalta den sverigeregistrerade fonden HealthInvest Small & MicroCap Fund. Tillstånd för att bedriva fondverksamhet erhölls den 6 september 2006 och tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder erhölls den 23 januari 2015.

MARKNADSFÖRING I ANDRA LÄNDER INOM EES

Fondbolaget har tillstånd att marknadsföra HealthInvest Small & MicroCap Fund i Finland och Luxemburg.