HealthInvest logo

Månadsbrev augusti 2022 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev augusti 2022 för HealthInvest Alpha Fund

Efter ett miserabelt första halvår har aktiemarknaden stabiliserats under sommaren. Många investerare menar att den amerikanska riksbankens räntehöjningar går mot sitt slut, vilket genererat en viss optimism. Detta räntescenario verkar dock osannolikt då inflationen är cirka nio procent och FED:s kortränta endast uppgår till 2,25-2,5 procent. Den höga inflationen borde rimligen innebära fortsatta problem för högt värderade aktier och företag med hög belåning. I stället skall man äga lågt värderade företag med starka balansräkningar – ingredienser som genomsyrar HealthInvest Alpha Funds förvaltning.

Förutom att framtida ränteökningar kan fortsätta att torpedera högt värderade aktier och företag med svaga balansräkningar, riskerar en kraftig ränteuppgång att orsaka en recession. Ett första tecken på att en recession är i antågande var det första halvårets negativa BNP-utveckling i USA. Även ur detta perspektiv borde HealthInvest Alpha Fund ha en fördel då hälsosektorn är relativt okänslig för ekonomiska svängningar. Som exempel kan nämnas recessionsåret 2009 då företag i genomsnitt tappade cirka 30% av sina vinster, men hälsosektorns vinster växte cirka 5%.

Fondens utveckling

HealthInvest Alpha Fund ökade 3,2% i augusti (andelsklass D). Fonden stärktes av att det holländska företaget Pharming steg 55% under månaden. Vi tror att investerare blir allt mer entusiastiska över Leniolisib, en ny behandling för den sällsynta sjukdomen APDS. Läkemedlet behandlar en allvarlig immunbrist som drabbar en till två personer per en miljon invånare. Pharming har lämnat in Leniolisib för godkännande både i Europa och USA och läkemedlet kan komma att lanseras redan under första halvåret 2023. Vi tror att vinstpotentialen borde vara minst 300 miljoner USD, vilket kan jämföras med Pharmings nuvarande företagsvärde om cirka 750 miljoner USD.

Förvaltning, värdering och utblick

Under augusti byggde HealthInvest Alpha Fund upp en betydande position i Cardinal Health. Företaget är en branschjätte med cirka 47 000 anställda som förser 25 000 apotek med läkemedel. Cardinal har en avundsvärd position eftersom volymerna på den amerikanska läkemedelsmarknaden förväntas växa i decennier framöver tack vare en åldrande befolkning. Dess aktie har dock underpresterat då företaget har haft både externa problem (stora skadestånd på grund av den amerikanska opiatskandalen) samt en svag företagsledning. Vi tror att en positiv förändring är nära förestående eftersom en ny VD har utsetts och majoriteten av skadestånden från opiatepidemin nu är fastställda. Dessutom har aktivistinvesteraren Elliott Management nyligen tagit en stor ägarandel i företaget, vilket stärker vår tes om positiva framtida förändringar. Förutom de förbättrade utsikterna gillar vi aktiens låga värdering om 10x fritt kassaflöde.

HealthInvest Alpha Fund handlas i dagsläget till 12,6x fritt kassaflöde och den prognosticerade kassaflödestillväxten är 51% (från idag tom 2024). Som en jämförelse har den globala hälsosektorn en värdering om 17,7x och en framtida tillväxt om 26%. Motsvarande värdering och tillväxt för världsindex är 17,5x och 3%.

Vid månadens slut hade fonden 25 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde 12% av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering var 90%.

Sammantaget är vi väldigt bekväma med HealthInvest Alpha Funds innehav. Värderingen om 12,6x fritt kassaflöde är 28% lägre än för aktiemarknaden. Trots den fördelaktiga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt signifikant högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar vilket borde båda gott inför framtiden.

Läs fondens hela månadsbrev genom att klicka här.

Utforska fler artiklar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.