HealthInvest logo

Månadsbrev februari 2023 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev februari 2023 för HealthInvest Alpha Fund

Den nya börsmiljön präglad av stigande räntor har inneburit en revansch för värdebaserade förvaltningsstrategier. Även om värdeinvesteringar över tid (1975-2022) har gett överlägsen riskjusterad avkastning, har strategin haft svårt att leverera sedan finanskrisen 2008 på grund av centralbankernas aggressiva åtgärder för att artificiellt sänka räntorna. Förhoppningsvis är centralbankernas tro på modern monetär teori, det vill säga idén att man kan öka penningmängden utan konsekvenser för inflationen, nu ett minne blott. Det är positiva nyheter för HealthInvest Alpha Fund som har ett starkt värdefokus i förvaltningen.

Många investerare menar att den amerikanska centralbankens räntehöjningar går mot sitt slut. Detta räntescenario verkar dock osannolikt då inflationen är cirka sex procent och FED:s kortränta endast uppgår till drygt fyra procent. Den höga inflationen borde rimligen innebära fortsatta problem för högt värderade aktier och företag med hög belåning. I stället bör man äga lågt värderade företag med starka balansräkningar – ingredienser som genomsyrar HealthInvest Alpha Fund.

Förutom att framtida ränteökningar kan fortsätta att torpedera högt värderade aktier och företag med svaga balansräkningar, riskerar en kraftig ränteuppgång att orsaka en recession. Även ur detta perspektiv borde HealthInvest Alpha Fund ha en fördel då hälsosektorn är relativt okänslig för ekonomiska svängningar. Som exempel kan nämnas recessionsåret 2009 då företag i genomsnitt tappade cirka 30% av sina vinster, men hälsosektorns vinster växte cirka 5%.

Fondens utveckling

HealthInvest Alpha Fund minskade 0,2% i februari. Trots minskningen är vi relativt nöjda med utvecklingen eftersom jämförelseindex sjönk 4,4% under månaden. Troligen utgör fondens värdeförvaltning en viktig faktor till överavkastningen.

Förvaltning, värdering och utblick

HealthInvest Alpha Fund handlas i dagsläget till 13,3x fritt kassaflöde och den prognosticerade kassaflödestillväxten är 58% (från idag tom 2025). Som en jämförelse har den globala hälsosektorn en värdering om 19,6x och en framtida tillväxt om 32%. Motsvarande mått för världsindex är 19,8x och en tillväxt om 23%.

Vid månadens slut hade fonden 25 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde mindre än 10% av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering mot aktier var 96%.

Sammantaget är vi bekväma med HealthInvest Alpha Funds innehav. Värderingen om 13,3x fritt kassaflöde är 33% lägre än för världsindex och trots den relativt låga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt signifikant högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar vilket borde båda gott framöver.

Läs fondens hela månadsbrev genom att klicka här.

Utforska fler artiklar