HealthInvest logo

Månadsbrev juni 2022 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev juni 2022 för HealthInvest Alpha Fund

Den globala hälsosektorn fortsätter att leverera överavkastning. Jämfört med den svenska aktiemarknaden gav hälsosektorn i juni en överavkastning om 13,1 procentenheter (mätt som MSCI World Health Care Index mot OMX Stockholm Index). Under 2022 har överavkastningen varit 30,6 procentenheter. Även om en del av skillnaden utgörs av valutarörelser, visar det på fördelen att diversifiera till defensiva sektorer där den svenska aktiemarknaden är kraftigt underviktad (endast 6% av bolagen på Stockholmsbörsen har verksamhet inom hälsosektorn jämfört med 13% för världsindex).

Centralbankernas enorma penningtryckande de senaste åren har nu gett förväntat resultat dvs en inflation som skenar. Även om USA inte är värst i klassen kan nämnas att Federal Reserve har ökat penningmängden med 50% på tre år - en utveckling som aldrig tidigare skådats. En skenande inflation kommer att ge högre räntor och då gäller det a att undvika högt värderade aktier och företag med hög belåning. I stället skall man äga lågt värderade företag med starka balansräkningar – ingredienser som genomsyrar HealthInvests förvaltning.

Förutom att framtida ränteökningar kan fortsätta att torpedera högt värderade aktier och företag med svaga balansräkningar, riskerar en kraftig ränteuppgång att orsaka en recession. Ett första tecken på att en recession är i antågande var det första kvartalets negativa BNP-utveckling i USA som visade på en nedgång om 1,4%. Även ur detta perspektiv borde HealthInvest Alpha Fund ha en fördel då hälsosektorn är relativt okänslig för ekonomiska svängningar. Som exempel kan nämnas recessionsåret 2009 då företag i genomsnitt tappade cirka 30% av sina vinster, men hälsosektorns vinster växte cirka 5%.

Fondens utveckling

HealthInvest Alpha Fund minskade 4,0% i juni. Även om månadens utveckling var ett steg i fel riktning så är vi är nöjda med att fonden har varit motståndskraftig mot småbolagens kräftgång under 2022. Troligen utgör fondens värdebaserade investeringsstrategi en viktig faktor för att förklara överavkastningen gentemot småbolagsindex.

Förvaltning, värdering och utblick

HealthInvest Alpha Fund handlas i dagsläget till 12,5x fritt kassaflöde och den prognosticerade kassaflödes tillväxten är 42% (från idag tom 2024). Som en jämförelse har den globala hälsosektorn en värdering om 17,8x och en framtida tillväxt om 22%. Motsvarande värdering och tillväxt för världsindex är 17,9x och 8%.

Vid månadens slut hade fonden 27 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde 12% av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering var 94%.

Sammantaget är vi väldigt bekväma med HealthInvest Alpha Funds innehav. Värderingen om 12,5x fritt kassaflöde är 30% lägre än för globala hälsosektorn och världsindex. Trots den fördelaktiga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt signifikant högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar vilket borde båda gott inför framtiden.

Läs fondens hela månadsbrev genom att klicka här.

Utforska fler artiklar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.