HealthInvest logo

Månadsbrev maj 2022 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev maj 2022 för HealthInvest Alpha Fund

Den globala hälsosektor fortsätter att leverera överavkastning. Jämfört med exempelvis den svenska aktiemarknaden gav hälsosektorn i maj en överavkastning om 1,7 procentenheter (mätt som MSCI World Health Care Index mot OMX Stockholm Index). Under 2022 har överavkastningen varit 19,8 procentenheter. Även om en del av överavkastningen utgörs av valutarörelser, visar det på fördelen att diversifiera till defensiva sektorer där den svenska aktiemarknaden är kraftigt underviktad (endast 6% av bolagen på Stockholmsbörsen har verksamhet inom hälsosektorn jämfört med 13% för världsindex).

Centralbankernas enorma penningtryckande de senaste åren har nu gett förväntat resultat dvs en inflationen som skenar. Även om USA inte är värst i klassen kan nämnas att Federal Reserve har ökat penningmängden med 50% på tre år - en utveckling som aldrig tidigare skådats. En skenande inflation kommer att ge högre räntor och då gäller det att undvika högt värderade aktier och företag med hög belåning. I stället skall man äga lågt värderade företag med starka balansräkningar – ingredienser som genomsyrar HealthInvests förvaltning.

Förutom att framtida ränteökningar kan fortsätta att torpedera högt värderade aktier och företag med svaga balansräkningar, riskerar en kraftig ränteuppgång att orsaka en recession. Ett första tecken på att en recession är i antågande var det första kvartalets negativa BNP-utveckling i USA som visade på en nedgång om 1,4%. Även ur detta perspektiv borde HealthInvest Alpha Fund ha en fördel då hälsosektorn är relativt okänslig för ekonomiska svängningar. Som exempel kan nämnas recessionsåret 2009 då företag i genomsnitt tappade cirka 30% av sina vinster, men hälsosektorns vinster växte cirka 5%.

Fondens utveckling

HealthInvest Alpha Fund minskade 1,3% i maj (andelsklass D). Under 2022 har fonden ökat 2,4%. Även om senaste månadens utveckling var ett steg i fel riktning så är vi är nöjda med avkastningen under året och att fonden har varit motståndskraftig mot aktiemarknadens kräftgång. Troligen utgör fondens värdebaserade investeringsstrategi en viktig faktor för att förklara överavkastningen.

Förvaltning, värdering och utblick

Innovativa tillväxtbolag inom hälsosektorn, både i Europa och USA, har kommit ner rejält i värdering de senaste 12 månaderna. Vi har därför initierat mindre positioner i en handfull småbolag som har nya läkemedel under lansering. Dessa inköp har dragit upp fondens värdering, men också dess tillväxtpotential. Förhoppningsvis kan positionerna ge meningsfulla bidrag till fondvärdet redan under 2022.

Bolagens resultat för första kvartalet är nu publicerade. I genomsnitt visade fondinnehavens rapporter på en försäljningstillväxt om 6% och en ökning av vinst per aktie om 13%. Det svenska vårdbemanningsbolaget Dedicare tog guldmedaljen då dess rapport visade på en försäljningstillväxt om 51% och en vinstökning om 113%. Även det svenska medicinteknikbolaget Stille hade en stark tillväxt, dock hjälpt av det nyligen förvärvade schweiziska företaget S&T som säljer mikrokirurgiska instrument.

HealthInvest Alpha Fund handlas i dagsläget till 16,0x fritt kassaflöde och den prognosticerade kassaflödestillväxten är 58% (från idag tom 2024). Som en jämförelse har den globala hälsosektorn en värdering om 18,5x och en framtida tillväxt om 19%. Motsvarande värdering och tillväxt för världsindex är 20,2x och 22%. Vid månadens slut hade fonden 32 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgör 13,1% av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering var 99%. Sammantaget är vi väldigt bekväma med HealthInvest Alpha Funds innehav. Värderingen om 16x fritt kassaflöde är 14% lägre än för globala hälsosektorn och 21% lägre än världsindex. Trots den fördelaktiga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt mångdubbelt högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar vilket borde båda gott inför framtiden.

Läs fondens hela månadsbrev genom att klicka här.

Utforska fler artiklar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.