page hit counter .

Alpha Fund C

HealthInvest Alpha Fund C

Kursutveckling sedan fondstart
 
HealthInvest Alpha Fund C
 
MSCI World Healthcare TRN Index


  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Januari 1,86% -1,01% 7,20% 4,35% -0,95% -1,32% 4,40% 3,27% ±0%
Februari -1,08% -5,81% 5,88% 0,90% 8,19% 0,85% 5,43% -3,03% 5,36%
Mars 7,24% -0,57% 1,27% 0,36% 4,62% 2,61% 4,87% -0,64% 6,16%
April 0,51% 9,13% -1,16% 1,22% -3,16% 2,75% 3,12% 1,32% 4,12%
Maj -0,18% 2,51% -3,14% -0,32% 2,30% 5,61% 0,09% 4,25% 1,02%
Juni 2,51% -3,47% 2,15% 0,85% 2,47% -2,78% -0,60% -1,86% -2,06%
Juli -0,22% 3,00% 1,95% -0,86% -1,96% 4,48% 7,73% 2,24% 4,02%
Augusti -1,78% 0,18% -3,74% 4,18% 1,60% 3,57% -8,94% 1,96% -2,86%
September -3,20% 0,39% 3,38% -1,25% 6,15% 4,61% -0,05% 0,28% 0,71%
Oktober -0,73% -4,41% 5,59% -10,05% 2,89% 5,38% 4,52% 2,13% 4,97%
November -3,11% 12,78% 2,22% 1,71% -1,26% -0,26% 4,79% 1,44% 3,42%
December  1,13% -1,98% -8,91% 2,30% 0,07% -2,04% 3,79% 1,07%

Totalt helår1,39% 13,08% 20,68% -8,60% 25,08% 28,25% 24,60% 15,95% 28,65%
Sedan start277,08% 271,90% 228,87% 172,51% 198,15% 138,37% 85,87% 49,17% 28,65%


Andelsklass C startade 5 juni 2019. Historiken före detta är beräknad utifrån avkastningen för fonden omräknad för villkoren i andelsklass C.

Fondens avkastning är beräknad efter avdrag för avgifter och avser en andelsägare som investerade i fonden vid start.

Andelsklass
HealthInvest Alpha Fund C

ISIN
SE0012622231HANDEL

Minsta insättning
1 000 000 SEK

Kursnotering och handel
Dagligen

Bryttid för handel
24:00 för att köp/inlösen skall ske till nästkommande dags andelskursAVGIFTER

Insättningsavgift
0%

Försäljningsavgift
0%

Fast förvaltningsavgift
1,0%

Rörlig förvaltningsavgift
20% av avkastningen över OMRX T-Bill Index plus 4% årligen, omräknat till dagsavkastning.

High watermark
Ja

RISKINFORMATION

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i HealthInvest Partners fonder att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Fondbolaget, HealthInvest Partners AB, har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonderna ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Det finns inga garantier för att en investering i HealthInvest Partners fonder inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.

Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.


KONSUMENTINFORMATION

HealthInvest Partners klagomålsansvarige är Johan Stern. Klagomål skall framföras skriftligen till fondbolaget och det är alltid kostnadsfritt. Andelsägaren bör få svar i ärendet snarast.

Ytterligare vägledning kan fås av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

HealthInvest Partners klagomålsinformation finns tillgänglig på begäran.