HealthInvest logo

Månadsbrev juli 2022 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev juli 2022 för HealthInvest Alpha Fund

Efter ett miserabelt första halvår återhämtade sig aktiemarknaden under juli. Många investerare menar att den amerikanska riksbankens räntehöjningar går mot sitt slut, vilket genererade en viss optimism. Detta räntescenario verkar dock osannolikt då inflationen är cirka nio procent och FED:s kortränta endast uppgår till 2,25-2,5 procent. Dessutom accelererar inflationen i USA fortfarande, i juni var ökningen 18,1% i årstakt, vilket kan jämföras med 13,8% under maj. Motsvarande siffror för kärninflationen (exklusive mat och energi) var en ökningstakt om 8,9% i juni jämfört med 7,7% under maj. Den ökande inflationen borde rimligen innebära fortsatta problem för högt värderade aktier och företag med hög belåning. I stället skall man äga lågt värderade företag med starka balansräkningar – ingredienser som genomsyrar HealthInvests förvaltning.

Förutom att framtida ränteökningar kan fortsätta att torpedera högt värderade aktier och företag med svaga balansräkningar, riskerar en kraftig ränteuppgång att orsaka en recession. Ett första tecken på att en recession är i antågande var det första halvårets negativa BNP-utveckling i USA. Även ur detta perspektiv borde HealthInvest Alpha Fund ha en fördel då hälsosektorn är relativt okänslig för ekonomiska svängningar. Som exempel kan nämnas recessionsåret 2009 då företag i genomsnitt tappade cirka 30% av sina vinster, men hälsosektorns vinster växte cirka 5%.

Fondens utveckling

HealthInvest Alpha Fund ökade 5,6% i juli. Aktiemarknadens björnrally i kombination med ett attraktivt uppköpsbud (premium om 84%) på La Jolla Pharmaceuticals bidrog till den positiva avkastningen. Positionen i La Jolla Pharma har nu sålts då vi bedömer sannolikheten för ett konkurrerande bud som lågt.

Förvaltning, värdering och utblick

HealthInvest Alpha Fund handlas i dagsläget till 12,1x fritt kassaflöde och den prognosticerade kassaflödestillväxten är 41% (från idag tom 2024). Som en jämförelse har den globala hälsosektorn en värdering om 18,5x och en framtida tillväxt om 20%. Motsvarande värdering och tillväxt för världsindex är 19,7x och 7%. Vid månadens slut hade fonden 26 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde 10% av fondförmögenheten.

Fondens nettoexponering var 93%. Sammantaget är vi väldigt bekväma med HealthInvest Alpha Funds innehav. Värderingen om drygt 12x fritt kassaflöde är nästan 40% lägre än för aktiemarknaden. Trots den fördelaktiga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt signifikant högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar vilket borde båda gott inför framtiden.

Läs fondens hela månadsbrev genom att klicka här.

Utforska fler artiklar