HealthInvest logo

Information

Hållbarhet

Vår övertygelse

För HealthInvest är det en självklarhet att företag och näringsliv tar ansvar för den påverkan verksamheten har på människor och miljö. En grundsten för oss är att fonden inte ska tjäna pengar på att företag brister vad gäller miljö, socialt ansvar eller styrning. Om ett företag har stora brister ur ett hållbarhetsperspektiv så ska vi inte vara investerade. Att verka hållbart innebär för oss att identifiera risker, möjligheter och konsekvenser ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, samt säkra långsiktig framgång genom hållbara strategier.

För oss som fondbolag och långsiktiga investerare anser vi att hållbarhetsfaktorer och risker påverkar såväl avkastningspotential som risk i fondens olika investeringsalternativ. Integrering av hållbarhetsfaktorer och risker i fondförvaltningen ger en bättre förståelse för samtliga risker och möjligheter som en investering är exponerad mot och kan därmed förbättra portföljens risk- och avkastningsprofil.

 

Hållbarhet i investeringsprocessen

Det är fondförvaltningen som utför hållbarhetsanalysen antingen direkt eller genom delegation. Att i bolagsanalysen ta hänsyn till hållbarhetsaspekter är en nödvändighet för att över tid säkerställa en väl avvägd och kontrollerad risk samt för att kunna uppnå en hög avkastning. Hållbarhetsanalysen är därför en integrerad del av investeringsprocessen där fondbolaget har ett brett hållbarhetsperspektiv som beaktar miljöfrågor, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning.

Hållbarhetsanalysen ska

- identifiera hållbarhetsrisker,

- utgöra underlag för bedömning av negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer, och

- utgöra underlag för förvaltningens aktieval, inklusive bedömning av om investeringen kan beaktas som en hållbar investering och påverkansarbete.

Policy för hållbarhetsrisker

HealthInvest beaktar hållbarhetsrisker vid alla investeringar. Hållbarhetsrisker ingår alltid i den noggranna bolagsanalys som förvaltarna gör av samtliga potentiella investeringar. I analysen används både data från externa leverantörer och egen hållbarhetsanalys. Förvaltarna ansvarar även för regelbunden uppföljning av hållbarhetsrisken i det relevanta bolaget. Hållbarhetsriskerna hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering av vissa typer av företag samt genom påverkan i form av dialog och röstning på bolagstämmor. Läs mer om HealthInvests policy för integrering av hållbarhetsrisker i Hållbarhetspolicyn.

Policy för negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

HealthInvest beaktar negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer. Hållbarhetsfaktorer definieras som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Det innebär att fondbolaget analyserar vilka negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som en investering innebär. Till vår hjälp använder vi oss av 18 olika indikatorer, som t.ex. utsläpp av växthusgaser, utsläpp till vatten, ojusterad löneklyfta mellan könen och utebliven uppförandekod för leverantörer. Läs mer om HealthInvests policy för beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i Hållbarhetspolicyn.

Med utgångspunkt i hållbarhetsanalysen använder sig förvaltningen av tre metoder; de väljer in, de exkluderar och de påverkar.

Väljer in

Våra förvaltare letar efter välskötta företag inom t.ex. läkemedel, bioteknik, medicinteknik och relaterade branscher såsom vårdbolag och läkemedelsdistributörer.

Exkluderar

HealthInvest investerar aldrig i bolag som är involverade i vapen, alkohol, tobak, spel (gambling), pornografi, fossila bränslen eller som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Fondbolaget vill äga företag med god bolagsstyrning och anser att det största hotet mot en god bolagsstyrning är korruption. Det är fondbolagets uppfattning att ett företags verkställande ledning och styrelse präglas av landets traditioner och korruptionshistorik. Fondbolaget väljer därför bort företag vars företagsledningar är baserade i relativt korrupta länder. Som mått på korruption använder fondbolaget det internationella organet Transparency Internationals mätningar.

Påverkar

Den grundliga analys vad gäller hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som görs av förvaltarna utgör ett bra underlag för dialog med de bolag vi väljer att investera i. Vi väljer ut de hållbarhetsområden vi anser vara mest relevanta för bolagen i fråga för att försöka påverka dem att förbättra sig. Fondbolaget röstar på bolagsstämmor om fondens innehav överstiger fem procent av företagets börsvärde förutsatt att fråga förekommer som är av betydelse för fondandelsägarna. Undantag görs om fondbolaget trots en ägarandel mindre än 5 procent kan göra en betydande skillnad vid röstningen.

Principles for Responsible Investments

HealthInvest har undertecknat Principles for Responsible Investments (”PRI”), principer för ansvarsfulla investeringar, vilka stöds av FN. PRI är ett samarbetsorgan som ger stöd till investerare i arbetet med att integrera hållbarhet i förvaltningen samt bidrar till kontakt- och kunskapsutbyte mellan investerare.

PRI:s principer:

1. Integrera hållbarhet i investeringsanalyser och beslutsprocesser.

2. Vara en aktiv ägare och inkludera hållbarhet i ägarpolicy och ägarstyrningsarbete.

3. Verka för ökad transparens i bolagens arbete med hållbarhet.

4. Arbeta för att PRI:s principer accepteras och implementeras också av andra investerare.

5. Samarbeta med andra för att implementera PRI:s principer.

6. Rapportera om aktiviteter och framsteg som görs i implementeringen av PRI:s principer.

Fondbolagets arbete med hållbarhet ska vara i linje med ovanstående sex principer avseende hur investerare bör integrera hållbarhetsaspekter i sin investeringsverksamhet och arbeta som aktiv ägare.

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Uppföljning av hållbarhetsarbetet görs i fondens årsberättelse.

 

Vill du veta mer?

Ytterligare information kring vårt hållbarhetsarbete finns i fondens hel- och halvårsberättelse samt i informationsbroschyren. Nedan finns även länkar till HealthInvest Partners Hållbarhetspolicy, Hållbarhetsinformation samt principer för aktieägarengagemang.

 

Hållbarhetspolicy
Hållbarhetsinformation HealthInvest Alpha Fund
Principer för aktieägarengagemang

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.