HealthInvest logo

Information

Legal information

HealthInvest Partners AB är ett fondbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Verksamheten består i att förvalta de sverigeregistrerade värdepappersfonderna HealthInvest Alpha Fund och HealthInvest Sustainable Healthcare. Fondbolaget kan också ta emot uppdrag att förvalta andra fondbolags fonder. Tillstånd för att bedriva fondverksamhet erhölls den 6 september 2006.

HealthInvest Partners AB är medlemmar i Fondbolagens förening och följer Svensk kod för fondbolag.

Tillsyn och tillstånd

Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och fick sitt tillstånd att bedriva fondverksamhet den 6 september 2006.

Regelefterlevnad och oberoende riskkontroll

Fondbolaget har ingått uppdragsavtal med Wahlstedt & Partners avseende tillhandahållande av riskhantering. Riskansvarig är Tobias Färnlycke.

Advokatfirma Helene Holm har getts i uppdrag att fullgöra funktionen för regelefterlevnad. Ansvarig för funktionen är advokat Helene Holm. Funktionen för regelefterlevnad är direkt underställd fondbolagets styrelse.

Riskansvariges uppgift är att följa upp de risker som förekommer i verksamheten och omfattar operativ risk, finansiella risker och externa risker. Funktionen rapporterar direkt till styrelsen.

Regelansvariges uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk och för att ge oss nödvändig information och stöd för att vår förvaltning bedrivs enligt de regler och riktlinjer som finns. Regelansvarig rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Internrevision

Leif Lüsch, auktoriserad revisor och licensierad revisor i finansiella företag, är fondbolagets internrevisor.

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets interna kontrollmekanismer, system och rutiner är lämpliga och effektiva. Internrevisorn skall också ge rekommendationer om åtgärder som kan förbättra dessa och kontrollera att rekommendationerna följs och rapporterar direkt till styrelsen.

Extern revision

Dan Beitner, auktoriserad revisor, KPMG, är fondbolagets externa revisor.

Den externe revisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer och rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Centralt funktionsansvarig

Angelika Andersson, administrativt ansvarig, är centralt funktionsansvarig.

Klagomålsansvarig

Johan Stern, styrelseordförande, är fondbolagets klagomålsansvarig.

Du kontaktar fondbolagets klagomålsansvarig om du tycker att något har blivit fel. Du kommer få svar i ärendet snarast.

Klagomål skickas till: info@healthinvest.se 

Ytterligare vägledning kan du få av Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas bank- och finansbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få en eventuell tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

Integritet

HealthInvest Partners är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med kundförhållande eller vid etablering av kundförhållande.

Läs vår integritetspolicy här länk

För frågor gällande vår integritetspolicy eller dina personuppgifter kontakta oss via backoffice@healthinvest.se 

Ersättningspolicy

Läs om vår ersättningspolicy här länk

Incitament

Läs vår Information om incitament här länk

Finansiell information

Senaste årsredovisningen kan erhållas på begäran via info@healthinvest.se

Bästa möjliga resultat

Läs mer om HealthInvest Partners regler för att åstadkomma bästa möjligt resultat vid utförandet av portföljtransaktioner här länk