HealthInvest logo

Information

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

För mer information om risk, se respektive fonds informationsbroschyr. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i HealthInvest Partners fonder att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Fondbolaget, HealthInvest Partners AB, har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonderna ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Vår huvuduppgift är att bedriva en aktiv förvaltning. Att bedriva rådgivning är en tillståndspliktig verksamhet som HealthInvest Partners inte har tillstånd att utföra. Den information vi tillhandahåller är av generell karaktär och ska således alltid ses som marknadsföring och inte rådgivning.