HealthInvest logo

Information

Penningtvättslagen

Den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft 1 augusti 2017. Lagen syftar till att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen omfattar samtliga finansiella bolag, däribland fondbolag, men även bolag i anslutning till den finansiella sektorn som exempelvis revisorer, advokater och skatterådgivare.

I korthet innebär penningtvättslagen att fondbolaget måste göra en bedömning av risken för att transaktioner används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagen ställer höga krav på att fondbolaget har god kunskap om sina kunder och deras fondaffärer. Som fondbolag är man därför skyldig att förvissa sig om syftet med transaktionen, var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till. Som fondbolag är man även skyldig att kontrollera identiteten på alla kunder genom att inkräva identitetshandling.

Den kundinformation som HealthInvest Partners erhåller behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess och gällande personuppgiftslagstiftning. Misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism rapporteras till Finanspolisen, som är en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen.

Mer information om Penningtvättslagen från Fondbolagens förening